ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>ശ്രീഭഗവാനുവാച


ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ

ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്‌ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേശുഭാത്


രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിദമുത്തമം

പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധര്‍മ്യം സുസുഖം കര്‍തുമവ്യയം


അശ്രദ്ദധാനാഃ പുരുഷാ ധര്‍മസ്യാസ്യ പരന്തപ

അപ്രാപ്യ മാം നിവര്‍തന്തേ മൃത്യുസംസാരവര്‍ത്മനി


മയാ തതമിദം സര്‍വം ജഗദവ്യക്തമൂര്‍തിനാ

മത്സ്ഥാനി സര്‍വഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ


ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരം

ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ


യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായുഃ സര്‍വത്രഗോ മഹാന്‍

തഥാ സര്‍വാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനീത്യുപധാരയ


സര്‍വഭൂതാനി കൌന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം

കല്‍പക്ഷയേ പുനസ്താനി കല്‍പാദൌ വിസൃജാമ്യഹം


പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ

ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃത്സ്നമവശം പ്രകൃതേര്‍വശാത്


ന ച മാം താനി കര്‍മാണി നിബധ്‌നന്തി ധനഞ്ജയ

ഉദാസീനവദാസീനമസക്തം തേഷു കര്‍മസു


മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതിഃ സൂയതേ സചരാചരം

ഹേതുനാനേന കൌന്തേയ ജഗദ്വിപരിവര്‍തതേ ൧൦


അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം

പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശരം ൧൧


മോഘാശാ മോഘകര്‍മാണോ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസഃ

രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ ൧൨


മഹാത്മാനസ്തു മാം പാര്‍ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ

ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം ൧൩


സതതം കീര്‍തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ

നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ൧൪


ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ

ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം ൧൫


അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹമമൌഷധം

മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം ൧൬


പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ

വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാര ഋക് സാമ യജുരേവ ച ൧൭


ഗതിര്‍ഭര്‍താ പ്രഭുഃ സാക്ഷീ നിവാസഃ ശരണം സുഹൃത്

പ്രഭവഃ പ്രലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം ൧൮


തപാമ്യഹമഹം വര്‍ഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യുത്സൃജാമി ച

അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമര്‍ജുന ൧൯


ത്രൈവിദ്യാ മാം സോമപാഃ പൂതപാപാ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വര്‍ഗതിം പ്രാര്‍ഥയന്തേ

തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകമശ്നന്തി ദിവ്യാന്ദിവി ദേവഭോഗാന്‍ ൨൦


തേ തം ഭുക്ത്വാ സ്വര്‍ഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മര്‍ത്യലോകം വിശന്തി

ഏവം ത്രയീധര്‍മമനുപ്രപന്നാ ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭന്തേ ൨൧


അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസതേ

തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം ൨൨


യേപ്യന്യദേവതാഭക്താ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ

തേപി മാമേവ കൌന്തേയ യജന്ത്യവിധിപൂര്‍വകം ൨൩


അഹം ഹി സര്‍വയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച

ന തു മാമഭിജാനന്തി തത്ത്വേനാതശ്ച്യവന്തി തേ ൨൪


യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാന്‍പിതൃന്യാന്തി പിതൃവ്രതാഃ

ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തി മദ്യാജിനോപി മാം ൨൫


പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി

തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ ൨൬


യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്

യത്തപസ്യസി കൌന്തേയ തത്കുരുഷ്വ മദര്‍പണം ൨൭


ശുഭാശുഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കര്‍മബന്ധനൈഃ

സന്ന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി ൨൮


സമോഹം സര്‍വഭൂതേഷു ന മേ ദ്വേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ

യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം ൨൯


അപി ചേത്സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാക്

സാധുരേവ സ മന്തവ്യഃ സ‌മ്യഗ്‌വ്യവസിതോ ഹി സഃ ൩൦


ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധര്‍മാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി

കൌന്തേയ പ്രതിജാനീഹി ന മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി ൩൧


മാം ഹി പാര്‍ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുഃ പാപയോനയഃ

സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം ൩൨


കിം പുനര്‍ബ്രഹ്മണാഃ പുണ്യാ ഭക്താ രാജര്‍ഷയസ്തഥാ

അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം ൩൩


മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു

മാമേവൈഷ്യസി യുക്ത്വൈവമാത്മാനം മത്പരായണഃ ൩൪


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗോ നാമ നവമോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക