ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>ശ്രീഭഗവാനുവാച


മയ്യാസക്തമനാഃ പാര്‍ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ

അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു


ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനമിദം വക്ഷ്യാമ്യശേഷതഃ

യജ്‌ജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോന്യജ്ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ


മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ

യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്ത്വതഃ


ഭൂമിരാപോനലോ വായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച

അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ


അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം

ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത്


ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സര്‍വാണീത്യുപധാരയ

അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രലയസ്തഥാ


മത്തഃ പരതരം നാന്യത്കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ

മയി സര്‍വമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണാ ഇവ


രസോഹമപ്സു കൌന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസൂര്യയോഃ

പ്രണവഃ സര്‍വവേദേഷു ശബ്ദഃ ഖേ പൌരുഷം നൃഷു


പുണ്യോ ഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൌ

ജീവനം സര്‍വഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു


ബീജം മാം സര്‍വഭൂതാനാം വിദ്ധി പാര്‍ഥ സനാതനം

ബുദ്ധിര്‍ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം ൧൦


ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗവിവര്‍ജിതം

ധര്‍മാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതര്‍ഷഭ ൧൧


യേ ചൈവ സാത്ത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ച യേ

മത്ത ഏവേതി താന്വിദ്ധി ന ത്വഹം തേഷു തേ മയി ൧൨


ത്രിഭിര്‍ഗുണമയൈര്‍ഭാവൈരേഭിഃ സര്‍വമിദം ജഗത്

മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേഭ്യഃ പരമവ്യയം ൧൩


ദൈവീ ഹ്യേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ

മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ ൧൪


ന മാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഃ

മായയാപഹൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ ൧൫


ചതുര്‍വിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാഃ സുകൃതിനോര്‍ജുന

ആര്‍തോ ജിജ്ഞാസുരര്‍ഥാര്‍ഥീ ജ്ഞാനീ ച ഭരതര്‍ഷഭ ൧൬


തേഷാം ജ്ഞാനീ നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിര്‍വിശിഷ്യതേ

പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യര്‍ഥമഹം സ ച മമ പ്രിയഃ ൧൭


ഉദാരാഃ സര്‍വ ഏവൈതേ ജ്ഞാനീ ത്വാത്മൈവ മേ മതം

ആസ്ഥിതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതിം ൧൮


ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന്മാം പ്രപദ്യതേ

വാസുദേവഃ സര്‍വമിതി സ മഹാത്മാ സുദുര്‍ലഭഃ ൧൯


കാമൈസ്തൈസ്തൈര്‍ഹൃതജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്യന്തേന്യദേവതാഃ

തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാ ൨൦


യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാര്‍ചിതുമിച്ഛതി

തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം ൨൧


സ തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തസ്തസ്യാരാധനമീഹതേ

ലഭതേ ച തതഃ കാമാന്മയൈവ വിഹിതാന്‍ഹിതാന്‍ ൨൨


അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യല്‍പമേധസാം

ദേവാന്ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി ൨൩


അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയഃ

പരം ഭാവമജാനന്തോ മമാവ്യയമനുത്തമം ൨൪


നാഹം പ്രകാശഃ സര്‍വസ്യ യോഗമായാസമാവൃതഃ

മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം ൨൫


വേദാഹം സമതീതാനി വര്‍തമാ‍നാനി ചാര്‍ജുന

ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന ൨൬


ഇച്ഛാദ്വേഷസമുഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത

സര്‍വഭൂതാനി സമ്മോഹം സര്‍ഗേ യാന്തി പരന്തപ ൨൭


യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകര്‍മണാം

തേ ദ്വന്ദ്വമോഹനിര്‍മുക്താ ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ ൨൮


ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തി യേ

തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഃ കൃത്സ്നമധ്യാത്മം കര്‍മ ചാഖിലം ൨൯


സാധിഭൂതാധിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ

പ്രയാണകാലേപി ച മാം തേ വിദുര്യുക്തചേതസഃ ൩൦


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗോ നാമ സപ്തമോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക