ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>അര്‍ജുന ഉവാച


കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമദ്ധ്യാത്മം കിം കര്‍മ പുരുഷോത്തമ

അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ


അധിയജ്ഞഃ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിന്മധുസൂദന

പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ


ശ്രീഭഗവാനുവാച


അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ

ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസര്‍ഗഃ കര്‍മസംജ്ഞിതഃ


അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം

അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര


അന്തകാലേ ച മമേവ സ്മരന്മുക്ത്വാ കലേവരം

യഃ പ്രയാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ


യം യം വാപി സ്മരന്‍ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലേവരം

തം തമേവൈതി കൌന്തേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ


തസ്മാത്സര്‍വേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യ ച

മയ്യര്‍പിതമനോബുദ്ധിര്‍മാമേവൈഷ്യസ്യസംശയഃ


അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിനാ

പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാര്‍ഥാനുചിന്തയന്‍


കവിം പുരാണമനുശാസിതാരമണോരണീയാംസമനുസ്മരേദ്യഃ

സര്‍വസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപമാദിത്യവര്‍ണം തമസഃ പരസ്താത്


പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ

ഭ്രുവോര്‍മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക്സ തം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം ൧൦


യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യതയോ വീതരാഗാഃ

യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സങ്ഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ ൧൧


സര്‍വദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോ ഹൃദി നിരുധ്യ ച

മൂര്‍ധ്ന്യാധായാത്മനഃ പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാം ൧൨


ഓം ഇത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരന്മാമനുസ്മരന്‍

യഃ പ്രയാതി ത്യജന്ദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിം ൧൩


അനന്യചേതാഃ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ

തസ്യാഹം സുലഭഃ പാര്‍ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ ൧൪


മാമുപേത്യ പുനര്‍ജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം

നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാ‍നഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ ൧൫


ആബ്രഹ്മഭുവനാല്ലോകാഃ പുനരാവര്‍തിനോര്‍ജുന

മാമുപേത്യ തു കൌന്തേയ പുനര്‍ജന്മ ന വിദ്യതേ ൧൬


സഹസ്രയുഗപര്യന്തമഹര്യദ്ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ

രാത്രിം യുഗസസ്രാന്താം തേഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ ൧൭


അവ്യക്താദ്വ്യക്തയഃ സര്‍വാഃ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ

രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്തസംജ്ഞകേ ൧൮


ഭൂതഗ്രാമഃ സ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ

രാത്ര്യാഗമേവശഃ പാര്‍ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ ൧൯


പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോന്യോവ്യക്തോവ്യക്താത്സനാതനഃ

യഃ സ സര്‍വേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി ൨൦


അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്തസ്തമാഹുഃ പരമാം ഗതിം

യം പ്രാപ്യ ന നിവര്‍തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ ൨൧


പുരുഷഃ സ പരഃ പാര്‍ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ

യസ്യാന്തഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സര്‍വമിദം തതം ൨൨


യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിമാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ

പ്രയാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതര്‍ഷഭ ൨൩


അഗ്നിര്‍ജ്യോതിരഹഃ ശുക്ലഃ ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണം

തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ ൨൪


ധുമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം

തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിര്യോഗീ പ്രാപ്യ നിവര്‍തതേ ൨൫


ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതീ ഹ്യേതേ ജഗതഃ ശാശ്വതേ മതേ

ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തിമന്യയാവര്‍തതേ പുനഃ ൨൬


നൈതേ സൃതീ പാര്‍ഥ ജാനന്യോഗീ മുഹ്യതി കശ്ചന

തസ്മാത്സര്‍വേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാര്‍ജുന ൨൭


വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപഃസു ചൈവ ദാനേഷു യത്പുണ്യഫലം പ്രദിഷ്ടം

അത്യേതി തത്സര്‍വമിദം വിദിത്വാ യോഗീ പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം ൨൮


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗോ നാമ അഷ്ടമോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക