ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്യാസയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>


ശ്രീഭഗവാനുവാച


ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം

വിവസ്വാന്മനവേ പ്രാഹ മുനുരിക്ഷ്വാകവേബ്രവീത്


ഏവം പരന്പരാപ്രാപ്തമിമം രാജര്‍ഷയോ വിദുഃ

സ കാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ


സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതനഃ

ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹ്യേതദുത്തമം


അര്‍ജുന ഉവാച


അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ

കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൌ പ്രോക്തവാനിതി


ശ്രീഭഗവാനുവാച


ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാര്‍ജുന

താന്യഹം വേദ സര്‍വാണി ന ത്വം വേത്ഥ പരന്തപ


അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സന്‍

പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ


യദാ യദാ ഹി ധര്‍മസ്യ ഗ്ലാനിര്‍ഭവതി ഭാരത

അഭ്യുത്ഥാനമധര്‍മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം


പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം

ധര്‍മസംസ്ഥാപനാര്‍ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ


ജന്മ കര്‍മ ച മേ ദിവ്യമേവം യോ വേത്തി തത്ത്വതഃ

ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനര്‍ജന്മ നൈതി മാമേതി സോര്‍ജുന


വീതരാഗഭയക്രോധാ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ

ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ ൧൦


യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം

മമ വര്‍ത്മാനുവര്‍തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാര്‍ഥ സര്‍വശഃ ൧൧


കാങ്ക്ഷന്തഃ കര്‍മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ

ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിര്‍ഭവതി കര്‍മജാ ൧൨


ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകര്‍മവിഭാഗശഃ

തസ്യ കര്‍താരമപി മാം വിദ്ധ്യകര്‍താരമവ്യയം ൧൩


ന മാം കര്‍മാണി ലിമ്പന്തി ന മേ കര്‍മഫലേ സ്പൃഹാ

ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കര്‍മഭിര്‍ന സ ബധ്യതേ ൧൪


ഏവം ജ്വാത്വാ കൃതം കര്‍മ പൂര്‍വൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ

കുരു കര്‍മൈവ തസ്മാത്ത്വം പൂര്‍വൈഃ പൂര്‍വതരം കൃതം ൧൫


കിം കര്‍മ കിമകര്‍മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഃ

തത്തേ കര്‍മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേശുഭാത് ൧൬


കര്‍മണോ ഹ്യപി ബോദ്ധവ്യം ബോദ്ധവ്യം ച വികര്‍മണഃ

അകര്‍മണശ്ച ബോദ്ധവ്യം ഗഹനാ കര്‍മണോ ഗതിഃ ൧൭


കര്‍മണ്യകര്‍മ യഃ പശ്യേദകര്‍മണി ച കര്‍മ യഃ

സ ബുദ്ധിമാന്‍മനുഷ്യേഷു സ യുക്തഃ കൃത്സ്നകര്‍മകൃത് ൧൮


യസ്യ സര്‍വേ സമാരംഭാഃ കാമസങ്കല്‍പവര്‍ജിതാഃ

ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകര്‍മാണം തമാഹുഃ പണ്ഡിതം ബുധാഃ ൧൯


ത്യക്ത്വാ കര്‍മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ

കര്‍മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത്കരോതി സഃ ൨൦


നിരാശീര്യതചിത്താത്മാ ത്യക്തസര്‍വപരിഗ്രഹഃ

ശാരീരം കേവലം കര്‍മ കുര്‍വന്നാപ്നോതി കില്‍ബിഷം ൨൧


യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ

സമഃ സിദ്ധാവസിദ്ധൌ ച കൃത്വാപി ന നിബധ്യതേ ൨൨


ഗതസങ്ഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ

യജ്ഞായാചരതഃ കര്‍മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ ൨൩


ബ്രഹ്മാര്‍പണം ബ്രഹ്മ ഹവിര്‍ബ്രഹ്മാഗ്നൌ ബ്രഹ്മണാ ഹുതം

ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകര്‍മസമാധിനാ ൨൪


ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനഃ പര്യുപാസതേ

ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി ൨൫


ശ്രോത്രാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി

ശബ്ദാദീന്വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ൨൬


സര്‍വാണീന്ദ്രിയകര്‍മാണി പ്രാണകര്‍മാണി ചാപരേ

ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൌ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ ൨൭


ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോയജ്ഞാ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ

സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയഃ സംശിതവ്രതാഃ ൨൮


അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേപാനം തഥാപരേ

പ്രാണാപാനഗതീ രുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമപരായണാഃ

അപരേ നിയതാഹാരാഃ പ്രാണാന്‍പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി ൨൯


സര്‍വേപ്യേതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിതകല്‍മഷാഃ

യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം ൩൦


നായം ലോകോസ്ത്യയജ്ഞസ്യ കുതോന്യഃ കുരുസത്തമ ൩൧


ഏവം ബഹുവിധാ യജ്ഞാ വിതതാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ

കര്‍മജാന്വിദ്ധി താന്‍സര്‍വാനേവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ ൩൨


ശ്രേയാന്ദ്രവ്യമയാദ്യജ്ഞാജ്ജ്ഞാനയജ്ഞഃ പരന്തപ

സര്‍വം കര്‍മാഖിലം പാര്‍ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ ൩൩


തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ

ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്ത്വദര്‍ശിനഃ ൩൪


യജ്ജ്ഞാത്വാ ന പുനര്‍മോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ

യേന ഭൂതാന്യശേഷാണി ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യഥോ മയി ൩൫


അപി ചേദസി പാപേഭ്യഃ സര്‍വേഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ

സര്‍വം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി ൩൬


യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിര്‍ഭസ്മസാത്കുരുതേര്‍ജുന

ജ്ഞാനാഗ്നിഃ സര്‍വകര്‍മാണി ഭസ്മസാത്കുരുതേ തഥാ ൩൭


ന ഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ

തത്സ്വയം യോഗസംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി ൩൮


ശ്രദ്ധാവാംല്ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ

ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിമചിരേണാധിഗച്ഛതി ൩൯


അജ്ഞശ്ചാശ്രദ്ദധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി

നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ ൪൦


യോഗസന്ന്യസ്തകര്‍മാണം ജ്ഞാനസഞ്ഛിന്നസംശയം

ആത്മവന്തം ന കര്‍മാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ൪൧


തസ്മാദജ്ഞാനസംഭൂതം ഹൃത്സ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ

ഛിത്ത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത ൪൨


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

ജ്ഞാനകര്‍മസന്ന്യാസയോഗോ നാമ ചതുര്‍ഥോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക