ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - കര്‍മ്മസന്യാസയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>


അര്‍ജുന ഉവാച


സന്ന്യാസം കര്‍മണാം കൃഷ്ണ പുനര്‍‌യോഗം ച ശംസസി

യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം


ശ്രീഭഗവാനുവാച


സന്ന്യാസഃ കര്‍മയോഗശ്ച നിഃശ്രേയസകരാവുഭൌ

തയോസ്തു കര്‍മസന്ന്യാസാത്കര്‍മയോഗോ വിശിഷ്യതേ


ജ്ഞേയഃ സ നിത്യസന്ന്യാസീ യോ ന ദ്വേഷ്ടി ന കാങ്ക്ഷതി

നിര്‍ദ്വന്ദോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത്പ്രമുച്യതേ


സാംഖ്യയോഗൌ പൃഥഗ്ബാലാഃ പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ

ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യഗുഭയോര്‍വിന്ദതേ ഫലം


യത്‌സാംഖ്യൈഃ പ്രാപ്യതേ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരപി ഗമ്യതേ

ഏകം സാംഖ്യം ച യോഗം ച യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി


സന്ന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ

യോഗയുക്തോ മുനിര്‍ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി


യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ

സര്‍വഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുര്‍വന്നപി ന ലിപ്യതേ


നൈവ കിഞ്ചിത്കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്ത്വവിത്

പശ്യഞ്ശൃണ്വന്‍സ്പൃശഞ്ജിഘ്രന്നശ്നന്‍ഗച്ഛന്‍സ്വപന്‍ശ്വസന്‍


പ്രലപന്വിസൃജന്‍ഗൃഹ്ണന്നുന്മിഷന്നിമിഷന്നപി

ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാര്‍ഥേഷു വര്‍തന്ത ഇതി ധാരയന്‍


ബ്രഹ്മണ്യാധായ കര്‍മാണി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ

ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പദ്മപത്രമിവാംഭസാ ൧൦


കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി

യോഗിനഃ കര്‍മ കുര്‍വന്തി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാത്മശുദ്ധയേ ൧൧


യുക്തഃ കര്‍മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം

അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ ൧൨


സര്‍വകര്‍മാണി മനസാ സന്ന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശീ

നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹീ നൈവ കുര്‍വന്ന കാരയന്‍ ൧൩


ന കര്‍തൃത്വം ന കര്‍മാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ

ന കര്‍മ്മഫലസംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവര്‍തതേ ൧൪


നാദത്തേ കസ്യചിത്പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ

അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ ൧൫


ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ

തേഷാമാദിത്യവജ്ജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം ൧൬


തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ

ഗച്ഛന്ത്യപുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിര്‍ധൂതകല്‍മഷാഃ ൧൭


വിദ്യാവിനയസംപന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി

ശുനി ചൈവ ശ്വപാകേ ച പണ്ഡിതാഃ സമദര്‍ശിനഃ ൧൮


ഇഹൈവ തൈര്‍ജിതഃ സര്‍ഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ

നിര്‍ദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാദ്ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ ൧൯


ന പ്രഹൃഷ്യേത്പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത്പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം

സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ ൨൦


ബാഹ്യസ്പര്‍ശേഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത്‌സുഖം

സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ ൨൧


യേ ഹി സംസ്പര്‍ശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ

ആദ്യന്തവന്തഃ കൌന്തേയ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ ൨൨


ശക്നോതീഹൈവ യഃ സോഢും പ്രാക്ശരീരവിമോക്ഷണാത്

കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സ യുക്തഃ സ സുഖീ നരഃ ൨൩


യോഅന്തഃ സുഖോന്തരാരാമസ്തഥാന്തര്‍ജ്യോതിരേവ യഃ

സ യോഗീ ബ്രഹ്മനിര്‍വാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി ൨൪


ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിര്‍വാണമൃഷയഃ ക്ഷീണകല്‍മഷാഃ

ഛിന്നദ്വൈധാ യതാത്മാനഃ സര്‍വഭൂതഹിതേ രതാഃ ൨൫


കാമക്രോധവിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം

അഭിതോ ബ്രഹ്മനിര്‍വാണം വര്‍തതേ വിദിതാത്മനാം ൨൬


സ്പര്‍ശാന്‍കൃത്വാ ബഹിര്‍ബാഹ്യാംശ്ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഃ

പ്രാണാപാനൌ സമൌ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൌ ൨൭


യതേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധിര്‍മുനിര്‍മോക്ഷപരായണഃ

വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധോ യഃ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ ൨൮


ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സര്‍വലോകമഹേശ്വരം

സുഹൃദം സര്‍വഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി ൨൯


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

കര്‍മസന്ന്യാസയോഗോ നാമ പഞ്ചമോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക