ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>


അര്‍ജുന ഉവാച


യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ

തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്ത്വമാഹോ രജസ്തമഃ


ശ്രീഭഗവാനുവാച


ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജാ

സാത്ത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു


സത്ത്വാനുരൂപാ സര്‍വസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത

ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യച്ഛ്രദ്ധഃ സ ഏവ സഃ


യജന്തേ സാത്ത്വികാ ദേവാന്യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ

പ്രേതാന്‍ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഃ


അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോ ജനാഃ

ദംഭാഹങ്കാരസമ്യുക്താഃ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ


കര്‍ഷയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ

മാം ചൈവാന്തഃ ശരീരസ്ഥം താന്വിദ്ധ്യാസുരനിശ്ചയാന്‍


ആഹാരസ്ത്വപി സര്‍വസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ

യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു


ആയുഃസത്വബലാരോഗ്യസുഖപ്രീതിവിവര്‍ധനാഃ

രസ്യാഃ സ്നിഗ്ധാഃ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യാ ആഹാരാഃ സാത്ത്വികപ്രിയാഃ


കട്വമ്ലലവണാത്യുഷ്ണതീക്ഷ്ണരൂക്ഷവിദാഹിനഃ

ആഹാരാ രാജസസ്യേഷ്ഠാ ദുഃഖശോകാമയപ്രദാഃ


യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ച യത്

ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം ൧൦


അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിര്യജ്ഞോ വിധിദൃഷ്ടോ യ ഇജ്യതേ

യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്ത്വികഃ ൧൧


അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാര്‍ഥമപി ചൈവ യത്

ഇജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം ൧൨


വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം

ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ ൧൩


ദേവദ്വിജഗുരുപ്രാജ്ഞപൂജനം ശൌചമാര്‍ജവം

ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ ൧൪


അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത്

സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ ൧൫


മനഃപ്രസാദഃ സൌമ്യത്വം മൌനമാത്മവിനിഗ്രഹഃ

ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത്തപോ മാനസമുച്യതേ ൧൬


ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്ത്രിവിധം നരൈഃ

അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിര്യുക്തൈഃ സാത്ത്വികം പരിചക്ഷതേ ൧൭


സത്കാരമാനപൂജാര്‍ഥം തപോ ദംഭേന ചൈവ യത്

ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം ൧൮


മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാര്‍ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം ൧൯


ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ

ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്ത്വികം സ്മൃതം ൨൦


യത്തു പ്രത്യുപകാരാര്‍ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ

ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം സ്മൃതം ൨൧


അദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ

അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം ൨൨


ഓം തത്സദിതി നിര്‍ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധഃ സ്മൃതഃ

ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ ൨൩


തസ്മാദ് ഓം ഇത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനതപഃക്രിയാഃ

പ്രവര്‍തന്തേ വിധാനോക്താഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം ൨൪


തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപഃക്രിയാഃ

ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാങ്ക്ഷിഭിഃ ൨൫


സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത്പ്രയുജ്യതേ

പ്രശസ്തേ കര്‍മണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാര്‍ഥ യുജ്യതേ ൨൬


യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സദിതി ചോച്യതേ

കര്‍മ ചൈവ തദര്‍ഥിയം സദിത്യേവാഭിധീയതേ ൨൭


അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ച യത്

അസദിത്യുച്യതേ പാര്‍ഥ ന ച തത്പ്രേത്യ നോ ഇഹ ൨൮


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗോ നാമ സപ്തദശോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക