ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - വിഭൂതിയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>ശ്രീഭഗവാനുവാച


ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ

യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ ൧


ന മേ വിദുഃ സുരഗണാഃ പ്രഭവം ന മഹര്‍ഷയഃ

അഹമാദിര്‍ഹി ദേവാനാം മഹര്‍ഷീണാം ച സര്‍വശഃ ൨


യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം

അസമ്മൂഢഃ സ മര്‍ത്യേഷു സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ൩


ബുദ്ധിര്‍ജ്ഞാനമസമ്മോഹഃ ക്ഷമാ സത്യം ദമഃ ശമഃ

സുഖം ദുഃഖം ഭവോഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച ൪


അഹിംസാ സമതാ തുഷ്ടിസ്തപോ ദാനം യശോയശഃ

ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധാഃ ൫


മഹര്‍ഷയഃ സപ്ത പൂര്‍വേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ

മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോക ഇമാഃ പ്രജാഃ ൬


ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്ത്വതഃ

സോവികല്‍പേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ ൭


അഹം സര്‍വസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സര്‍വം പ്രവര്‍തതേ

ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ ൮


മച്ചിത്താ മദ്ഗതപ്രാണാ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം

കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച ൯


തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂര്‍വകം

ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ ൧൦


തേഷാമേവാനുകമ്പാര്‍ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഃ

നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാ ൧൧


അര്‍ജുന ഉവാച


പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാന്‍

പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും ൧൨


ആഹുസ്ത്വാമൃഷയഃ സര്‍വേ ദേവര്‍ഷിര്‍നാരദസ്തഥാ

അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷി മേ ൧൩


സര്‍വമേതദൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ

ന ഹി തേ ഭഗവന്വ്യക്തിം വിദുര്‍ദേവാ ന ദാനവാഃ ൧൪


സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്ഥ ത്വം പുരുഷോത്തമ

ഭൂതഭാവേന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പതേ ൧൫


വക്തുമര്‍ഹസ്യശേഷേണ ദിവ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ

യാഭിര്‍വിഭൂതിഭിര്‍ലോകാനിമാംസ്ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി ൧൬


കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിംസ്ത്വാം സദാ പരിചിന്തയന്‍

കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയാ ൧൭


വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാര്‍ദന

ഭൂയഃ കഥയ തൃപ്തിര്‍ഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേമൃതം ൧൮


ശ്രീഭഗവാനുവച


ഹന്ത തേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ

പ്രാധാന്യതഃ കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ ൧൯


അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സര്‍വഭൂതാശയസ്ഥിതഃ

അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച ൨൦


ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുര്‍ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാന്‍

മരീചിര്‍മരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശീ ൨൧


വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ

ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതനാ ൨൨


രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം

വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുഃ ശിഖരിണാമഹം ൨൩


പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാര്‍ഥ ബൃഹസ്പതിം

സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദഃ സരസാമസ്മി സാഗരഃ ൨൪


മഹര്‍ഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം

യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ ൨൫


അശ്വത്ഥഃ സര്‍വവൃക്ഷാണാം ദേവര്‍ഷീണാം ച നാരദഃ

ഗന്ധര്‍വാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ ൨൬


ഉച്ചൈഃശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധി മാമമൃതോദ്ഭവം

ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം ൨൭


ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധുക്

പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദര്‍പഃ സര്‍പാണാമസ്മി വാസുകിഃ ൨൮


അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം

പിതൃണാമര്യമാ ചാസ്മി യമഃ സംയമതാമഹം ൨൯


പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലഃ കലയതാമഹം

മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം ൩൦


പവനഃ പവതാമസ്മി രാമഃ ശസ്ത്രഭൃതാമഹം

ഝഷാണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവീ ൩൧


സര്‍ഗാണാമാദിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമര്‍ജുന

അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹം ൩൨


അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വഃ സാമാസികസ്യ ച

അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോമുഖഃ ൩൩


മൃത്യുഃ സര്‍വഹരശ്ചാഹമുദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം

കീര്‍തിഃ ശ്രീര്‍വാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിര്‍മേധാ ധൃതിഃ ക്ഷമാ ൩൪


ബൃഹത്സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമഹം

മാസാനാം മാര്‍ഗശീര്‍ഷോഹമൃതൂനാം കുസുമാകരഃ ൩൫


ദ്യൂതം ഛലയതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം

ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്ത്വം സത്ത്വവതാമഹം ൩൬


വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ

മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവീനാമുശനാ കവിഃ ൩൭


ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം

മൌനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം ൩൮


യച്ചാപി സര്‍വഭൂതാനാം ബീജം തദഹമര്‍ജുന

ന തദസ്തി വിനാ യത്സ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം ൩൯


നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ

ഏഷ തൂദ്ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേര്‍വിസ്തരോ മയാ ൪൦


യദ്യദ്വിഭൂതിമത്സത്ത്വം ശ്രീമദൂര്‍ജിതമേവ വാ

തത്തദേവാവഗച്ഛ ത്വം മമ തേജോംശസംഭവം ൪൧


അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാര്‍ജുന

വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃത്സ്നമേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത് ൪൨


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

വിഭൂതിയോഗോ നാമ ദശമോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക