ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 4
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അഷ്ടപദി -നാല്

ചന്ദനചര്‍ച്ചിത നീലകളേബര പീതവസനവനമാലീ

കേളിചലന്മണികുണ്ഡലമണ്ഡിതഗണ്ഡയുഗസ്മിതശാലീ,

ഹരിരിഹ മുഗ്ദ്ധവധൂനികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളിപരേ


പീനപയോധരഭാരഭരണേ ഹരിം പരിരഭ്യസരാഗം

ഗോപവധൂരനുഗായതി കാചിദുദഞ്ചിത പഞ്ചമരാഗം


കാപി വിലാസവിലോലവിലോചനഖേലജനിതമനോജം

ധ്യായതി മുഗ്ദ്ധവധൂരധികം മധുസൂദനവദനസരോജം

കാപി കപോലതലേ മിളിതാ ലപിതും കിമപി ശ്രുതിമൂലേ

ചാരുചുചുംബനിതംബവതീദയിതം പുളകൈരനുകൂലേ

കേളികലാകുതുകേന ച കാചിദമും യമുനാവനകൂലേ

മഞ്ജുള വഞ്ജുളകുഞ്ജഗതം വിചകര്‍ഷ കരേണ ദുകൂലേ


കരതലതാളതരളവലയാവലികലിത കളസ്വന വംശേ

രാസരസേ സഹ നൃത്യപരാ ഹരിണായുവതി: പ്രശശംസേ


ശ്ലിഷ്യതി കാമപി ചുംബതി കാമപി കാമപി രമയതി രാമാം

പശ്യതി സസ്മിതചാരുപരാമപരാമനുഗച്ഛതി വാമാം

ശീജയദേവഭണിതമിദമത്ഭുതകേശവകേളി രഹസ്യം

വൃന്ദാവനവിപിനേചരിതം വിതനോതു ശുഭാനി യശസ്യം


ശ്ലോകം - പതിനൊന്ന്

വിശ്വേഷാമനുരഞ്ജനേന ജനയന്നാനന്ദമിന്ദീവര-

ശ്രേണീശ്യാമളകോമളൈരുപനയന്നംഗൈരനംഗോത്സവം

സ്വച്ഛന്ദം വ്രജസുന്ദരീഭിരഭിതഃ പ്രത്യംഗമാലിംഗിതഃ

ശൃംഗാരഃ സഖിമൂര്‍ത്തിമനിവ മധൌ മുഗ്ധോ ഖരിക്രീഡതി


ശ്ലോകം - പന്ത്രണ്ട്

അദ്യോത്സംഗവസത് ഭുജംഗകബളക്ലേശാദിവേശാചല

പ്രാലേയ പ്ലവനേച്ഛയാനുസരതി ശ്രീഖണ്ഡ ശൈലാനില:

കിഞ്ചില്‍ സ്നിഗ്ദ്ധരസാള മൌലിമുകുളാന്യാലോക്യ ഹര്‍ഷോദയാല്‍

ഉന്മീലന്തി കുഹു കുഹുരിതി കളോത്താളാ:പികാനാം ഗിര:


ശ്ലോകം- പതിമൂന്ന്

രാസോല്ലാസഭരേണ വിഭ്രമഭൃതാമാഭീരവാമഭ്രുവാ-

മഭ്യര്‍ണ്ണ പരിരഭ്യ നിര്‍ഭരമുര:പ്രേമാന്ധയാ രാധയാ

സാധു ത്വദ്വദനം സുധാമയമിതിവ്യാഹൃത്യ ഗീതസ്തുതിം

വ്യാജാലിംഗിത ചുംബിത സ്മിതമനോഹാരീ ഹരി:പാതു വഃ


സര്‍ഗ്ഗം- രണ്ട് - അക്ലേശ കേശവഃ


ശ്ലോകം - പതിനാല്

വിഹരതിവനേ രാധാ സാധാരണപ്രണയേ ഹരൌ

വിഗളിതനിജോല്‍കര്‍ഷാദീര്‍ഷ്യാവശേന ഗതാന്യത:

ക്വചിദപി ലതാകുഞ്ജേ ഗുഞ്ജന്മധുവ്രതമണ്ഡലീ-

മുഖരശിഖരേ ലീനാ ദീനാപ്യുവാച രഹ:സഖിം.