ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 13
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അഷ്ടപദി - പതിമൂന്ന്

കഥിതസമയേപി ഹരിരഹഹ! ന യയൌ വനം

മമ വിഫലമിദമമലരൂപമപി യൌവനം

യാമിഹേ കമിഹശരണം സഖീജനവചനവഞ്ചിതാഹം

യദനുഗമനായ നിശി ഗഹനമപിശീലിതം

തേന മമ ഹൃദയമിദം അസമശരകീലിതം

മമ മരണംവവരം അതിവിതഥ കേതനാ

കിമിതി വിഷഹമി വിരഹാനലമചേതനാ

അഹഹ! കലയാമി ന വലയാദിമണിഭൂഷണം

ഹരിവിരഹദഹന വഹനേന ബഹുഭൂഷണം

മാമഹഹ! വിധുരയതി മധുരമധുയാമിനി

കാപി ഹരിമനുഭവതി കൃതസുകൃതകാമിനി

കുസുമ സുകുമാരതനു മതനുശരലീലയാ

സ്രഗപി ഹൃദി ഹന്തി മാം അതിവിഷമശീലയാ

അഹമിഹ നിവസാമി ന ഗണിതവനവേതസാ

സ്മരതി മധുസൂദനോ മാമപി ന ചേതസാ

ഹരിചരണശരണ ജയദേവകവിഭാരതീ

വസതു ഹൃദി യുവതിരിവ കോമളകലാവതി


ശ്ലോകം - നാല്‍പ്പത്തിയേഴ്

തല്‍കിം കാമപി കാമിനീമഭിസൃതഃ കിം വാ കലാകേളഭിഃ

ബദ്ധോബന്ധുഭിരന്ധകാരിണി വനോപാന്തേ കിമുല്‍ഭ്രാമ്യതി

കാന്തഃ ക്ലാന്തമാ മനാഗപി പഥി പ്രാസ്ഥാതുമേവാക്ഷമഃ

സങ്കേതീകൃതമഞ്ജുവഞ്ജുളലതാകുഞ്ജേപിയന്നാഗതഃ


ശ്ലോകം - നാല്‍പ്പത്തിയെട്ട്

അഥാഗതാം മാധവമന്തരണേ സഖീമിയം വീൿഷ്യ വിഷാദമൂകാം

വിശങ്കമാനാം രമിതം കയാപി ജനാര്‍ദ്ദനം ദൃഷ്ടവദേതദാഹ.