ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 8
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അഷ്ടപദി എട്ട്

നിന്ദതി ചന്ദനമിന്ദുകിരണമനുവിന്ദതി ഖേദമധീരം

വ്യാളനിലയമിളനേന ഗരളമിവ കലയതി മലയസമീരം

സാ വിരഹേ തവ ദീനാ മാധവ, മനസിജവിശിഖഭയാദിവ ഭാവനയാ ത്വയി ലീനാ

അവിരളനിപതിതമദനശരാദിവ ഭവദവനായ വിശാലം

സ്വഹൃദയമര്‍മ്മണി വര്‍മ്മകരോതി സജലനളിനീ ദളജാലം.

കുസുമവിശിഖശരതല്പമനല്പവിലാസകലാകമനീയം

വ്രതമിവതവപരിരംഭസുഖായ കരോതി കുസുമശയനീയം.

വഹതിച ഗളിതവിലോചനജലധരമാനനകമലമുദാരം

വിധുമിവ വികടവിധുന്ദുദ ദന്തദലന ഗളിതാമൃതധാരം

വിലിഖതി രഹസി കുരംഗമദേന ഭവന്തമസമശരഭൂതം

പ്രണമതിമകരമേധോവിനിധായ കരേ ച ശരം നവചൂതം.

ധ്യാനലയേന പുരാ പരികല്പ്യ ഭവന്തമതീവ ദുരാപം

വിലഹതി ഹസതി വിഷീദതി രോദിതി ചഞ്ചതി മുഞ്ചതി താപം

പ്രതിപദമിദമപി നിഗദതി മാധവ! ചരണേ പതിതാഹം

ത്വയി വിമുഖേ മയി സപദി സുധാനിധി രപിതനുതേ തനുദാഹം

ശ്രീജയദേവഭണിതമിദമധികം യദി മനസാനടനീയം

ഹരിവിരഹാകുലവല്ലവയുവതി സഖീവചനം പഠനീയം


ശ്ലോകം - ഇരുപത്തിയെട്ട്

ആവാസോ വിപിനായതേ പ്രിയസഖീമാലാപി ജാലായതേ

താപോ നിശ്വസിതേന ദാവദഹനജ്വാലാകലാപായതേ

സാപി ത്വദ്വിരഹേണ ഹന്ത! ഹരിണീരൂപായതേ ഹാ കഥം

കന്ദര്‍പ്പോപി, യമായതേ വിരചയന്‍ ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം.