ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 18
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

സര്‍ഗ്ഗം -ഒമ്പത്- മന്ദമുകുന്ദഃ

ഹരിരഭിസരതി വഹതി മധുപവനേ

കിമപരമധികസുഖം സഖി ഭുവനേ

മാധവേ മാ കുരു മാനിനി മാനമയേ

താലഫലാദപി ഗുരുമതിസരസം

കിം വിഫലീകുരുഷേ കുചകലശം

കതി ന കഥിതമിദമനുപദമചിരം

മാ പരിഹര ഹരിമതിശയരുചിരം

കിമിതി വിഷീദസി രോദിഷി വികലാ

വിഹസതി യുവതിസഭാ തവ സകലാ

സജലനലിനീദലശീതലശയനേ

ഹരിമവലോക്യ സഫലയ് നയനേ

ജനയസി മനസി കിമിതി ഗുരുഖേദം

ശൃണു മമ വചനമനീഹിതഭേദം

ഹരിരുപയാതു വദതു ബഹുമധുരം

കിമിതി കരോഷി ഹൃദയമതിവിധുരം

ശ്രീജയദേവഭണിതമതിലളിതം

സുഖയതു രസികജനം ഹരിചരിതം


ശ്ലോകം - അമ്പത്തിയൊമ്പത്


സ്നിഗ്ധേ യത്പരുഷാസി യത്പ്രണമതി സ്തബ്ധാസി യദ്രാഗിണി

ദ്വേഷസ്ഥാസി യദുന്മുഖേ വിമുഖതാം യാതാസി തസ്മിന്പ്രിയേ

യുക്തം തദ്വിപരീതകാരിണി തവ ശ്രീഖണ്ഡചര്‍‍ചാ വിഷം

ശീതാംശുസ്തപനോ ഹിമം ഹുതവഹഃ ക്രീഡാമുദോ യാതനാഃ


ശ്ലോകം - അറുപത്

സാന്ദ്രാനന്ദപുരന്ദരാദിദിവിഷദ്വര്‍ന്ദൈരമന്ദാദരാല്‍

ആനമ്രൈഃ മകുടേന്ദ്രനീലമണിഭിസ്സന്ദര്‍ശിതേന്ദീവരം

സ്വച്ഛന്ദം മകരന്ദതുന്ദിലഗളന്മന്ദാകിനീ മേദുരം

ശ്രീഗോവിന്ദപദാരവിന്ദമശുഭസ്കന്ദായ വന്ദാമഹേ.

സര്‍ഗ്ഗം - പത്ത് - മുഗ്ധമാധവഃ

ശ്ലോകം - അറുപത്തിയൊന്ന്


അത്രാന്തരേ മസൃണരോഷവശാമസീമ

നിഃശ്വാസനിഃസഹമുഖീം സുമുഖീമുപേത്യ

സവ്രീഡമീക്ഷിതസഖീവദനാം ദിനാന്തേ

സാനന്ദഗദ്ഗദപദം ഹരിരിത്യുവാച