ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 22
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

രാധാവദനവിലോകനവികസിതവിവിധവികാരവിഭങ്ഗം ।
ജലനിധിമിവ വിധുമണ്‍ഡലദര്‍ശനതരലിതതുങ്ഗതരങ്ഗം ॥

ഹരിമേകരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം
സാ ദദാര്‍ശ ഗുരുഹര്‍ഷവശംവദവദനമനങ്ഗനിവാസം ॥ 1 ॥

ഹാരമമലതരതാരമുരസി ദധതം പരിരഭ്യ വിദൂരം ।
സ്ഫുടതരഫേനകദംബകരംബിതമിവ യമുനാജലപൂരം ॥ 2 ॥

ശ്യാമലമൃദുലകലേവരമണ്ഡലമധിഗതഗൗരദുകൂലം ।
നീലനലിനമിവ പീതപരാഗപതലഭരവലയിതമൂലം ॥ 3 ॥

തരലദൃഗഞ്ചലചലനമനോഹരവദനജനിതരതിരാഗം ।
സ്ഫുടകമലോദരഖേലിതഖഞ്ജനയുഗമിവ ശരദി തഡാഗം ॥ 4 ॥

വദനകമലപരിശീലനമിലിതമിഹിരസമകുണ്ഡലശോഭം ।
സ്മിതരുചിരുചിരസമുല്ലസിതാധരപല്ലവകൃതരതിലോഭം ॥ 5 ॥

ശശികിരണച്ഛുരിതോദരജലധരസുന്ദരസകുസുമകേശം ।
തിമിരോദിതവിധുമണ്ഡലനിര്‍മലമലയജതിലകനിവേശം ॥ 6 ॥

വിപുലപുലകഭരദന്തുരിതം രതികേലികലാഭിരധീരം ।
മണിഗണകിരണസമൂഹസമുജ്ജ്വലഭൂഷണസുഭഗശരീരം ॥ 7 ॥

ശ്രീജയദേവഭണിതവിഭവദ്വിഗുണീകൃതഭൂഷണഭാരം ।
പ്രണമത ഹൃദി സുചിരം വിനിധായ ഹരിം സുകൃതോദയസാരം ॥ 8 ॥


അതിക്രമ്യാപാങ്ഗം ശ്രവണപഥപര്യന്തഗമന
പ്രയാസേനേവാക്ഷ്ണോസ്തരലതരതാരം പതിതയോഃ ।
ഇദാനീം രാധായാഃ പ്രിയതമസമാലോകസമയേ
പപാത സ്വേദാംഭഃ പ്രസര ഇവ ഹര്‍ഷാശ്രുനികരഃ ॥ 66 ॥

ഭവന്ത്യാസ്തല്പാന്തം കൃതകപടകണ്ഡൂതിപിഹിത
സ്മിതം യാതേ ഗേഹാദ്ബഹിരവഹിതാലീപരിജനേ ।
പ്രിയാസ്യം പശ്യന്ത്യാഃ സ്മരശരസമാകൂതസുഭഗം
സലജ്ജാ ലജ്ജാപി വ്യഗമദിവ ദൂരം മൃഗദൃശഃ ॥ 67 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഗീതഗോവിന്ദേ രാധികാമിലനേ സാനന്ദദാമോദരോ നാമൈകാദശഃ സര്‍ഗഃ ॥