ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 3
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അഷ്ടപദി - 3

ലളിതവംഗലതാപരിശീലന കോമളമലയസമീരേ

മധുകരനികരകരംബിത കോകില കൂജിത കുഞ്ജകുടീരേ

വിഹരതി ഹരിരിവ സരസവസന്തേ നൃത്യതി

യുവതിജനേന സമം സഖി വിരഹിജനസ്യ ദുരന്തേ

ഉന്മദമദനമനോരഥപഥികവധൂജനജനിതവിലാപേ

അളികുലസങ്കുലകുസുമസമൂഹനിരാകുലബകുളകലാപേ

മൃഗമദസൌരഭരഭസവശംവദ നവദളമാലതമാലേ

യുവജനഹൃദയവിദാരണമനസിജനഖരുചികിംശുകജാലേ

മദനമഹീപതികനകദണ്ഡരുചികേസരകുസുമവികാസേ

മിളിതശിലീമുഖ പാടലപടലകൃതസ്മരതൂണവിലാസേ

വിഗളിതലജ്ജിതജഗദവലോകനതരുണകരുണകൃതഹാസേ

വിരഹിനികൃന്തന കുന്തമുഖാകൃതി കേതകിദന്തുരിതാശേ

മാധവികാപരിമളലളിതേ നവമാലികയാതിസുഗന്ധൌ

മുനിമനസാമപി മോഹനകാരിണിതരുണാകാരണബന്ധൌ

സ്ഫുരദതിമുക്തലതാപരിരംഭണമുകുളിത പുളകിത ചൂത്

വൃന്ദാവനവിപിനേ പരിസരപരിഗതയമുനാജലപൂതേ


ശ്രീജയദേവ ഭണിതമിദമുദയതു ഹരിചര്‍ണസ്മൃതിസാരം

സരസവസന്തസമയവനവര്‍ണ്ണനമനുഗതമദനവികാരം


ശ്ലോകം - എട്ട്

ദരവിദലിതമല്ലീവല്ലീ ചഞ്ചല്‍‌പരാഗ

പ്രകടിതപടവാസൈഃ വാസയന്‍ കാനനാനി

ഇഹ ഹി ദഹതി ചേതഃ കേതകീഗന്ധബന്ധു:

പ്രസരദസമബാണപ്രാണവല്‍ഗന്ധവാഹ:


ശ്ലോകം - ഒമ്പത്


ഉന്മീലന്മധുഗന്ധമുഗ്ധമധുപവ്യാധൂത ചൂതാങ്കുര

ക്രീഡല്‍ കോകില കാകളീകളരവൈഃ ഉല്‍ഗീര്‍ണ്ണ കര്‍ണ്ണജ്വരാഃ

നീയന്തേ പഥികൈഃ കഥം കഥമപിധ്യാനാവധാനക്ഷണ-

പ്രാപ്ത പ്രാണസമാഃസമാഗമരസോല്ലാസൈഃ അമീ വാസരാഃ


ശ്ലോകം - പത്ത്

അനേകനാരീപരൊരംഭസംഭ്രമ

സ്ഫുരന്മനോഹാരി വിലാസലാലസം

മുരാരിമാരാദുപദര്‍ശയന്ത്യസൌ

സഖീസമക്ഷം പുനരാഹ രാധികാം.