ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 7
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അഷ്ടപദി - ഏഴ്

മാമിയംചലിതാവിലോക്യ വൃതം വധൂനിചയേന

സാപരാധതയാ മയാപിന വാരിതാതിഭയേന

ഹരിഹരി ഹതാദരതയാ സാ ഗതാ കുപിതേവ ഹരിഹരി

കിംകരിഷ്യതി കിംവദിഷ്യതി സാചിരംവിരഹേണ

കിംധനേന ജനേനകിം മമ ജീവിതേന ഗൃഹേണ ഹരിഹരി

ചിന്തയാമി തദാനനം കുടിലഭ്രുകോപഭരേണ

ശോണപത്മമിവോപരിഭ്രമതാകുലംഭ്രമരേണ ഹരി

താമഹം ഹൃദി സംഗതാമനിശംഭൃശം രമയാമി

കിംവനേനുസരാമിതാമിഹ കിം വൃഥാവിലപാമി ഹരി

തന്വി ഖിന്നമസൂയയാ ഹൃദയംതവാകലയാമി

തന്ന വേദ്മി കുതോഗതാസിന തേന തേനുനയാമി ഹരി

ദൃശ്യസേ പുരതോ ഗതാഗതംവ മേ വിദധാസി

കിമ്പുരേവസസംഭ്രമം പരിരംഭണം ന ദദാസി ഹരി

ക്ഷമ്യതാമപരം കദാപി തവേദൃശം ന കരോമി

ദേഹി സുന്ദരി ദര്‍ശനം മമ മന്മഥേന ദുനോമി ഹരിഹരി

വര്‍ണ്ണിതം ജയദേവകേന ഹരേരിദം പ്രണതേന

കിന്ദുബില്വസമുദ്രസംഭവ രോഹിണീരമണേന ഹരി


ശ്ലോകം - ഇരുപത്തിയൊന്ന്

കുവലയദളശ്രേണീ കണ്ഠേ ന സാ ഗരളദ്യുതിഃ

ഹൃദി ബിസലതാഹാരോ നായം ഭുജംഗമനായകഃ

മലയജരജോനേദം ഭസ്മഃ പ്രിയാരഹിതേ മയി

പ്രഹര ന ഹരഭ്രാന്ത്യാനംഗ കൃധാ കിമു ധാവസി


ശ്ലോകം - ഇരുപത്തിരണ്ട്

പാണൌമാകുരു ചൂതസായകമമും മാ ചാപമാരോപയ

ക്രീഡാനിര്‍ജ്ജിത വിശ്വമൂര്‍ച്ഛിതജനാഘാതേന കിം പൌരുഷം

തസ്യാ ഏവ മൃഗീദൃശ്യോ മനസിജ പ്രേംഖദ് കടാക്ഷാശുഗ

ശ്രേണീജര്‍ജ്ജരിതം മനാഗപിമനോനാദ്യാപിസന്ധുക്ഷതേ


ശ്ലോകം - ഇരുപത്തിമൂന്ന്

ഭ്രൂചാപേ നിഹിതഃ കടാക്ഷവിശിഖോ നിര്‍മാതു മര്‍മ്മവ്യഥാം

ശ്യാമാത്മാ കുടിലഃ കരോതു കബരീഭാരോപി മാരോദ്യമം

മോഹംതാവദയംചതന്വിതനുതാംബിംബാധാരോ രാഗവാന്‍

സദ്വൃത്തഃ സ്തനമണ്ഡലസ്തവ കഥം പ്രാണൈഃ മമ ക്രീഡതി


ശ്ലോകം - ഇരുപത്തിനാല്

താനീസ്പര്‍ശസുഖാനി തേ ച തരളഃ സ്നിഗ്ദ്ധാ ദൃശോവിഭ്രമാ

സ്ത്വദ്വക്ത്രാംബുജസൌരഭം ച, സ സുധാസ്യന്ദീഗിരാം വക്രിമാ

സാ ബിംബാധരമാധുരീതി വിഷയാസംഗേപിചേല്‍ മാനസം

തസ്യാം ലഗ്നസമാധി ഹന്തഃ വിരഹവ്യാധിഃ കഥംവര്‍ത്തതേ


ശ്ലോകം - ഇരുപത്തിയഞ്ച്

ഭ്രൂവല്ലരീധനുരപാംഗതരംഗിതാനി

ബാണാഗുണശ്രവണപാളിരിതിസ്മരണേ

തസ്യാമനംഗജയജംഗമ ദേവതായാ

മസ്ത്രാണി നിര്‍ജ്ജിതജഗന്തി കിമര്‍പ്പിതാനി


ശ്ലോകം - ഇരുപത്തിയാറ്

തിര്യക്കണ്ഠവിലോല മൌലിതരളോത്തംസസ്യ വംശോച്ചലന്‍

ഗീതിസ്ഥാനകൃതാവധാന ലലനാലക്ഷൈര്‍ന്ന സം‌ലക്ഷിതാഃ

സമ്മുഗ്ദ്ധാഃ മധുസൂദനസ്യ മധുരേ രാധാമുഖേന്ദൌ മൃദുസ്പന്ദം

കന്ദളിതാശ്ചിരം ദധതു വഃ ക്ഷേമം കടാക്ഷോര്‍മയഃ


ശ്ലോകം - ഇരുപത്തിയേഴ്

യമുനാതീരവാനീരനികുഞ്ജേ മന്ദമാസ്ഥിതം

പ്രാഹ പ്രേമഭരോല്‍ഭ്രാന്തം മാധവം രാധികാസഖി.