ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 17
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അഷ്ടപദി - പതിനേഴ്


രജനിജനിതഗുരുജാഗരരാഗകഷായിതമലസനിമേഷം

വഹതി നയനമനുരാഗമിവ സ്ഫുടമുദിതരസാഭിനിവേശം

യാഹി മാധവ യാഹി കേശവ മാ വദ കൈതവവാദം

താമനുസര സരസീരുഹലോചന യാ തവ ഹരതി വിഷാദം

കഞ്ജളമലിനവിലോചനചുംബനവിരചിതനീലിമരൂപം

ദശനവസനമരുണം തവ കൃഷ്ണ തനോതി തനോരനുരൂപം

വപുരനുസരതി തവ സ്മരസംഗരഖരനഖരക്ഷതരേഖം

മരകതശകലകലിതകലധൌതലിപിരേവ രതിജയലേഖം

ചരണകമലഗലദലക്തകസിക്തമിദം തവ ഹൃദയമുദാരം

ദര്‍‍ശയതീവ ബഹിര്‍‍മദനദ്രുമനവകിസലയപരിവാരം

ദശനപദം ഭവദധരഗതം മമ ജനയതി ചേതസി ഖേദം

കഥയതി കഥമധുനാപി മയാ സഹ തവ വപുരേതദഭേദം

ബഹിരിവ മലിനതരം തവ കൃഷ്ണ മനോപി ഭവിഷ്യതി നൂനം

കഥമഥ വഞ്ചയസേ ജനമനുഗതമസമശരജ്വരദൂനം

ഭ്രമതി ഭവാനബലാകവലായ വനേഷു കിമത്ര വിചിത്രം

പ്രഥയതി പൂതനികൈവ വധൂവധനിര്‍‍ദയബാലചരിത്രം

ശ്രീജയദേവഭണിതരതിവഞ്ചിതഖണ്ഡിതയുവതിവിലാപം

ശൃണുത സുധാമധുരം വിബുധാഃ വിബുധാലയതോപി ദുരാപം


ശ്ലോകം - അമ്പത്തിയാറ്

തദേവം പശ്യന്ത്യാഃ പ്രസരദനുരാഗം ബഹിരിവ

പ്രിയാപാദാലക്തച്ഛുരിതമരുണദ്യോതിഹൃദയം

മമാദ്യ പ്രഖ്യാതപ്രണയഭരഭങ്ഗേന കിതവ

ത്വദാലോകഃ ശോകാദപി കിമപി ലജ്ജാം ജനയതി


ശ്ലോകം- അമ്പത്തിയേഴ്

അന്തര്‍മ്മോഹനമൌലിഘൂര്‍ണ്ണനചലന്‍ മന്ദാരവിസ്രംസന

സ്തബ്‌ധാകര്‍ഷണ ലോചനോത്സവ മഹാമന്തരഃ കുരംഗീദൃശാം

ദ്ര്യപ്യദ്ദാനവദൂയമാനദിവിഷദ്ദുര്‍വ്വാരദുഃഖാപദാം

ധ്വംസഃകംസരിപോ പ്രയോപയതു വഃശ്രേയാംസിവംശീരവഃ


ശ്ലോകം- അമ്പത്തിയെട്ട്

താമഥ മന്മഥഖിന്നാം

രതിരസഭിന്നാം വിഷാദസമ്പന്നാം

അനുചിന്തിതഹരിചരിതാം

കലഹാന്തരിതമുവാച സഖീ