ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 24
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുരു യദുനന്ദന ചന്ദനശിശിരതരേണ കരേണ പയോധരേ ।
മൃഗമദപത്രകമത്ര മനോഭവമങ്ഗലകലശസഹോദരേ ।
നിജഗാദ സാ യദുനന്ന്ദനേ ക്രീഡതി ഹൃദയാനന്‍ദനേ ॥ 1 ॥

അലികുലഗഞ്ജനമഞ്ജനകം രതിനായകസായകമോചനേ ।
ത്വദധരചുമ്ബനലമ്ബിതകജ്ജലമുജ്ജ്വലയ് പ്രിയ ലോചനേ ॥ 2 ॥

നയനകുരങ്ഗതരങ്ഗവികാസനിരാസകരേ ശ്രുതിമണ്‍ഡലേ ।
മനസിജപാശവിലാസധരേ ശുഭവേശ നിവേശയ് കുണ്‍ഡലേ ॥ 3 ॥

ഭ്രമരചയം രചഹയന്‍തമുപരി രുചിരം സുചിരം മമ് സംമുഖേ ।
ജിതകമലേ വിമലേ പരികര്‍മയ് നര്‍മജനകമലകം മുഖേ ॥ 4 ॥

മൃഗമദരസവലിതം ലലിതം കുരു തിലകമലികരജനീകരേ ।
വിഹിതകലങ്കകലം കമലാനന്‍ വിശ്രമിതശ്രമശീകരേ ॥ 5 ॥

മമ് രുചിരേ ചികുരേ കുരു മാനദ് മാനസജധ്വജചാമരേ ।
രതിഗലിതേ ലലിതേ കുസുമാനി ശിഖണ്‍ഡിശിഖണ്‍ഡകഡാമരേ ॥ 6 ॥

സരസഘനേ ജഘനേ മമ് ശമ്ബരദാരണവാരണകന്‍ദരേ ।
മണിരശനാവസനാഭരണാനി ശുഭാശയ് വാസയ് സുന്‍ദരേ ॥ 7 ॥

ശ്രീജയദേവവചസി രുചിരേ ഹൃദയം സദയം കുരു മണ്‍ഡനേ ।
ഹരിചരണസ്മരണാമൃതകൃതകലികലുഷഭവജ്വരഖണ്‍ഡനേ ॥ 8 ॥

രചയ കുചയോഃ പത്രം ചിത്രം കുരുഷ്വ കപോലയോര്‍-
ഘര്‍ടയ ജഘനേ കാഞ്ചീമഞ്ച സ്രജാ കബരീഭരം ।
കലയ വലയശ്രേണീം പാണൌ പദേ കുരു നൂപുരാ-വിതി നിഗതിതഃ പ്രീതഃ പീതാമ്ബരോഽപി തഥാകരോത് ॥ 71 ॥

യദ്ഗാന്‍ധ്ഗര്‍വകലാസു കൌശലമനുധ്യാനം ച യദ്വൈഷ്ണവം യച്ഛൃങ്ഗാരവിവേകതത്വമപി യത്കാവ്യേഷു ലീലായിതം ।
തത്സര്‍വം ജയദേവപണ്‍ഡിതകവേഃ കൃഷ്ണൈകതാനാത്മനഃ സാനന്‍ദാഃ പരിശോധയന്‍തു സുധിയഃ ശ്രീഗീതഗോവിന്‍ദതഃ ॥ 72 ॥

ശ്രീഭോജദേവപ്രഭവസ്യ രാമാദേവീസുതശ്രീജയദേവകസ്യ ।
പരാശരാദിപ്രിയവര്‍ഗകണ്‍ഠേ ശ്രീഗീതഗോവിന്‍ദകവിത്വമസ്തു ॥ 73 ॥

॥ ഇതി ശ്രീജയദേവകൃതൌ ഗീതഗോവിന്ദേ സുപ്രീതപീതാമ്ബരോ നാമ ദ്വാദശഃ സര്‍ഗഃ ॥
॥ ഇതി ഗീതഗോവിന്‍ദം സമാപ്തം ॥