അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് - യുദ്ധകാണ്ഡം - ശ്രീരാമാദികളുടെ നിശ്ചയം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ശ്രീരാമചന്ദ്രന്‍ ഭുവനൈകനായകന്‍

താരകബ്ര്ഹ്മാത്മകന്‍ കരുണാകരന്‍ 20

മാരുതി വന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ടുള്ളി-

ലാരൂഢമോദാലരുള്‍ ചെയ്തിതാദരാല്‍!

“ദേവകളാലുമസാദ്ധ്യമായുള്ളോന്നു

കേവലം മാരുതി ചെയ്തതോര്‍ക്കും വിധൌ

ചിത്തേ നിരൂപിക്കപോലുമശക്യമാ-

മബ്ധി ശതയോജനായതമശ്രമം

ലംഘിച്ചു രാക്ഷസവീരരേയും കൊന്നു-

ലങ്കയും ചുട്ടുപൊള്ളിച്ചിതു വിസ്മയം

ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൃത്യന്മാരൊരുത്തനു-

മെങ്ങുമൊരുനാളുമില്ലെന്നു നിര്‍ണ്ണയം 30

എന്നെയും ഭാനുവംശത്തെയും ലക്ഷ്മണന്‍-

തന്നെയും മിത്രാത്മജനെയും കേവലം

മൈഥിലിയെക്കണ്ടു വന്നതുകാരണം

വാതാത്മജന്‍ പരിപാലിച്ചിതു ദൃഢം.

അങ്ങനെയായതെല്ലാമിനിയുമുട-

നെങ്ങനെ വാരിധിയെക്കടന്നീടുന്നു

നക്രമകരചക്രാദി പരിപൂര്‍ണ്ണ-

മുഗ്രമായുള്ള സമുദ്രം കടന്നുപോയ്

രാവണനെപ്പടയോടുമൊടുക്കി ഞാന്‍

ദേവിയെയെന്നു കാണുന്നിതു ദൈവമേ!” 40


രാമവാക്യം കേട്ടു സുഗ്രീവനും പുന-

രാമയം തീരുമാറാശു ചൊല്ലീടിനാന്‍:

“ലംഘനം ചെയ്തു സമുദ്രത്തെയും ബത!

ലങ്കയും ഭസ്മീകരിച്ചവിളംബിതം

രാവണന്‍ തന്നെസ്സകുലം കൊലചെയ്തു

ദേവിയേയും കൊണ്ടുപോരുന്നതുണ്ടു ഞാന്‍

ചിന്തയുണ്ടാകരുതേതുമേ മാനസേ-

ചിന്തയാകുന്നതു കാര്യവിനാശിനി

ആരാലുമോര്‍ത്താല്‍ ജയിച്ചുകൂടാതൊരു

ശൂരരിക്കാണായ വാനരസഞ്ചയം 50

വഹ്നിയില്‍ ചാടണമെന്നു ചൊല്ലീടിലും

പിന്നെയാമെന്നു ചൊല്ലുന്നവരല്ലിവര്‍

വാരിധിയെക്കടപ്പാനുപായം പാര്‍ക്ക-

നേരമിനിക്കളയാതെ രഘുപതേ!

ലങ്കയില്‍ ചെന്നുനാം പുക്കിതെന്നാകിലോ

ലങ്കേശനും മരിച്ചാനെന്നു നിര്‍ണ്ണയം.

ലോകത്രയത്തിങ്കലാരെതിര്‍ക്കുന്നിതു-

രാഘവ! നിന്‍ തിരുമുമ്പില്‍ മഹാരണേ

അസ്ത്രേണശോഷണം ചെയ്ക ജലധിയെ-

സത്വരം സേതുബന്ധിക്കിലുമാം ദൃഢം 60

വല്ല കണക്കിലുമുണ്ടാം ജയം തവ-

നല്ല നിമിത്തങ്ങള്‍ കാണ്‍ക രഘുപതേ!”

ഭക്തിശക്ത്യന്വിതമിത്രപുത്രോക്തിക-

ളിത്ഥമാകര്‍ണ്യ കാകുല്‍‌സ്ഥനും തല്‍ക്ഷണേ

മുമ്പിലാമ്മാറു തൊഴുതുനില്‍ക്കും വായു-

സംഭവനോടു ചോദിച്ചരുളീടിനാന്‍: