അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് - ആരണ്യകാണ്ഡം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ബാലികേ! ശുകകുലമൌലിമാലികേ! ഗുണ-
ശാലിനി! ചാരുശീലേ! ചൊല്ലീടു മടിയാതെ
നീലനീരദനിഭന്‍ നിര്‍മ്മലന്‍ നിരഞ്ജനന്‍
നീലനീരജദലലോചനന്‍ നാരായണന്‍
നീലലോഹിതസേവ്യന്‍ നിഷ്‌കളന്‍ നിത്യന്‍ പരന്‍
കാലദേശാനുരൂപന്‍ കാരുണ്യനിലയനന്‍
പാലനപരായണന്‍ പരമാത്മാവുതന്റെ
ലീലകള്‍ കേട്ടാല്‍ മതിയാകയില്ലൊരിക്കലും.
ശ്രീരാമചരിതങ്ങളതിലും വിശേഷിച്ചു
സാരമായൊരു മുക്തിസാധനം രസായനം. 10
ഭാരതീഗുണം തവ പരമാമൃതമല്ലോ
പാരാതെ പറകെന്നു കേട്ടു പൈങ്കിളി ചൊന്നാള്‍.
ഫാലലോചനന്‍ പരമേശ്വരന്‍ പശുപതി
ബാലശീതാംശുമൌലി ഭഗവാന്‍ പരാപരന്‍
പ്രാലേയാചലമകളോടരുള്‍ചെയ്തീടിനാന്‍.
ബാലികേ കേട്ടുകൊള്‍ക പാര്‍വ്വതി ഭക്തപ്രിയേ!
രാമനാം പരമാത്മാവാനന്ദരൂപനാത്മാ-
രാമനദ്വയനേകനവ്യയനഭിരാമന്‍
അത്രിതാപസപ്രവരാശ്രമേ മുനിയുമാ-
യെത്രയും സുഖിച്ചു വാണീടിനാനൊരു ദിനം. 20
 1. മഹാരണ്യപ്രവേശം
 2. വിരാധവധം
 3. ശരഭംഗമന്ദിരപ്രവേശം
 4. മുനിമണ്ഡലസമാഗമം
 5. സുതീഷ്ണാശ്രമപ്രവേശം
 6. അഗസ്ത്യസന്ദര്‍ശനം
 7. അഗസ്ത്യസ്തുതി
 8. ജടായുസംഗമം
 9. ലക്ഷ്മണോപദേശം
 10. ശൂര്‍പ്പണഖാഗമനം
 11. ഖരവധം
 12. ശൂര്‍പ്പണഖാവിലാപം
 13. രാവണമാരീചസംഭാഷണം
 14. മാരീചനിഗ്രഹം
 15. സീതാപഹരണം
 16. സീതാന്വേഷണം
 17. ജടായുഗതി
 18. ജടായുസ്തുതി
 19. കബന്ധഗതി
 20. കബന്ധസ്തുതി
 21. ശബര്യാശ്രമപ്രവേശം