കാനനത്തില്‍ വേട്ടയാടാന്‍ പോയി വരും
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കാനനത്തില്‍ വേട്ടയാടാന്‍ പോയി വരും
പ്രാണനാഥാ ഇതുകേള്‍ക്കുക
കാണിനേരം പോലും വാണിടുവാനിനി
ത്രാണിയെനിക്കില്ല നാഥനെ

വല്ലഭന്‍പോയതില്‍ വല്ലായ്മപ്പെട്ടു ഞാ-
നെല്ലാം മറന്നിതാന്നേരമേ
മല്ലനാം യൌസേഫിനുല്ലാസമാംസ്വൈര്യ
സല്ലാപവാക്കുകളോതിനാല്‍

മാനിനിമാരുടെ മാനാഭിമാനത്തില്‍
ഹാനിവരുത്തിയ നീചനെ
കാണിനേരം പോലും താമസമെന്യേ
പ്രാണനാഥാ ദൂരെ തള്ളുക

ഇത്തരം ഭീഷണി വാക്കുകള്‍ കേട്ടുടന്‍
പൊത്തിഫേറിന്‍ ചിത്തം നൊന്തിതേ
ഉത്തമനാകും യൌസേഫിനു മന്ത്രി-
സത്തമന്‍ ശിക്ഷവിധിച്ചിദം

മരണശിക്ഷയ്ക്കുനീ അര്‍ഹനാണെങ്കിലും
സ്മരണയോടെ ഇദം ചൊല്ലുന്നു
മേലിലൊരുത്തരവുണ്ടാവുകവരെ
കാരാഗൃഹം തന്നില്‍ പാര്‍ക്കുക