ഒട്ടുമിളവില്ലാതേറ്റം പണിപ്പെട്ടു
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ഒട്ടുമിളവില്ലാതേറ്റം പണിപ്പെട്ടു പാര്‍ത്തീടുന്ന
യിസ്രായേല്ക്കാരിലീശന്‍ കരുണചെയ്തത്ത ഇത്ത ഇന്തത്ത
യിസ്രായേല്‍ക്കാരിലീശന്‍ കരുണചെയ്തേ ഇകതികുതെയ്

സീനായ് മലമുകളില്‍ മുള്‍പ്പര്‍പ്പിനനലംബം
ഭക്തനാം മോശക്കന്നു വെളിപ്പെട്ടേ തത്ത ഇത്ത ഇന്തത്ത
ഭക്തനാം മോശക്കന്നു വെളിപ്പെട്ടീശന്‍ ഇകതികുതെയ്

മിസ്രയീമില്‍ ചെന്നിസ്രായേല്‍ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോരാന്‍
കല്‍പ്പന നല്‍കിയങ്ങു പറഞ്ഞയച്ചേ തത്ത ഇത്ത ഇന്തത്ത
കല്പന നല്‍കിയങ്ങു പറഞ്ഞയച്ചേ ഇതതികുതെയ്

കല്‍പ്പനകേട്ടുടന്‍ മോശ ഫറവോരാജന്റെ മുമ്പില്‍
എത്തിയുണര്‍ത്തിച്ചീശ തിരുവചനം തത്ത ഇത്ത ഇന്തത്ത
എത്തി ഉണര്‍ത്തിച്ചീശ തിരുവചനം ഇതതികുതെയ്

ദുഷ്ടനാകും ഭൂപരനേതും വകവയ്ക്കാതാചാര്യനെ
ധിക്കരിക്കയാല്‍ ദൈവം ശിക്ഷതുടങ്ങി തത്ത ഇത്ത ഇന്തത്ത
ധിക്കരിക്കയാല്‍ ദൈവം ശിക്ഷതുടങ്ങി ഇതതികുതെയ്

അന്ത്യശിക്ഷയാലെ നാട്ടില്‍ പ്രജകള്‍ക്കും രാജാവിനും
ആദ്യസന്താനനാശം സംഭവിച്ചേ - തത്ത ഇത്ത ഇന്തത്ത
ആദ്യസന്താനനാശം സംഭവിച്ചേ ഇതതികുതെയ്

ഭീതിയേറ്റം പൂണ്ടരചന്‍ അടിമകള്‍ പൊയ്ക്കൊള്ളുവാന്‍
ആജ്ഞാപിച്ചവരെല്ലം പിരിഞ്ഞവരെ (തത്ത ഇത്ത...)

വീണ്ടുമിങ്ങു വീണ്ടുകൊള്‍വിന്‍ നിനച്ചു സൈന്യസമേതം
പിന്നാലെ തിരക്കി ചെന്നവനിതാ (തത്ത ഇത്ത...)

ചെങ്കടലില്‍ ജലംമാറി വഴിയുണ്ടായി യിസ്രായേല്‍ക്കാര്‍
ചെന്നുചേര്‍ന്നതിവേഗം മറുതീരെ (തത്ത...)

തേടിവന്ന ജനങ്ങളും നിര്‍ദ്ദയനാം ഫറവോനും
സാഗരദ്വീപില്‍ പിന്‍പേ പിടിച്ചെത്തി (തത്ത...)

നീങ്ങിനിന്ന ജലംവീണ്ടും ചേര്‍ന്നു വഴിയില്ലാതായി
ചെങ്കടല്‍ തന്നിലവര്‍ കുടിച്ചുചത്തേ ഇകതികുതെയ്