ജ്യേഷ്ഠസഹോദരരാട്ടിന്‍ കൂട്ടത്തെ മേക്കുന്നിടം തന്നില്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ജ്യേഷ്ഠസഹോദരരാട്ടിന്‍ കൂട്ടത്തെ മേക്കുന്നിടം തന്നില്‍ - സോദരര്‍
മേക്കുന്നിടം തന്നില്‍ - സോദരര്‍
മേക്കുന്നിടം തന്നില്‍ - തത്തിന്താം

ഇഷ്ടതനയനാം യൌസേഫുകുട്ടിയെ
ശിഷ്ടനാം താതന്‍ അയച്ചുവനാന്തരെ
തങ്കതരികിട തരികിട കിട
തകിണംതിരി തികിണംതിരി തികിണംപോല്‍ കണ്ടീടും

(ജ്യേഷ്ഠസോദരരാട്ടിന്‍ കൂട്ടത്തെ ...)

വര്‍ണ്ണകഞ്ചുകം ചാര്‍ത്തി ചെന്നിടും യൌസേഫിനെ കണ്ടു - ചെന്നിടും
യൌസേഫിനെ കണ്ടു - ചെന്നിടും
യൌസേഫിനെ കണ്ടു - തത്തിന്താം

നിര്‍ണ്ണയിച്ചാത്മ സഹജാതരപ്പോഴെ
നമുക്കിവന്‍ മതം പോക്കണമെന്നേവം
(തങ്കതരികിട...; ജ്യേഷ്ഠസോദര...)

സല്‍സ്വഭാവിയാം വത്സനന്തികെ വന്നപ്പോഴതേറ്റം - അന്തികെ
വന്നപ്പോഴതേറ്റം - അന്തികെ
വന്നപ്പോഴതേറ്റം - തത്തിന്താം

കുത്സിതമായനുവര്‍ത്തിച്ചവരധി
മത്സരം പൂണ്ടങ്ങുതാടിച്ചനുജനെ
(തങ്കതരികിട...; ജ്യേഷ്ഠസോദര...)

ആര്‍ത്തനീസനം കേട്ടു രൂപേനാം ജ്യേഷ്ഠന്‍ ക്ഷണംവന്നു - രൂപേനാം
ജ്യേഷ്ഠന്‍ ക്ഷണംവന്നു - രൂപേനാം
ജ്യേഷ്ഠന്‍ ക്ഷണംവന്നു - തത്തിന്താം

ദൂര്‍ത്തരായവരഹോ കാട്ടുന്നനുജനെ
പാര്‍ത്താലിതുപാപം എന്നുവിലക്കി താന്‍
(തങ്കതരി...; ജ്യേഷ്ഠസോദര...)

ജ്യേഷ്ഠന്മാരവര്‍ കാട്ടി വന്‍ചതി കഷ്ടപ്പെടുത്തീടാന്‍ - വന്‍ചതി
കഷ്ടപ്പെടുത്തീടാന്‍ - വന്‍ചതി
കഷ്ടപ്പെടുത്തീടാന്‍ - തത്തിന്താം

പൊട്ടക്കിണറ്റിലെറിഞ്ഞുകുമാരനെ
നിഷ്ഠൂരചിത്തന്മാര്‍ക്കൊക്കെരുതാത്തതു
(തങ്കതരി...; ജ്യേഷ്ഠസോദര...)

തന്‍പ്രിയസഹജാതരിങ്ങനെ അപ്രിയത്തെ ചെയ്താല്‍ - ഇങ്ങനെ
അപ്രിയത്തെ ചെയ്താല്‍ - ഇങ്ങനെ
അപ്രിയത്തെ ചെയ്താല്‍ - തത്തിന്താം

അന്‍പുള്ളവരിനി ആരുണ്ട് ദൈവത്തില്‍
സംപ്രീതിയുണ്ടാവാന്‍ പാടിസ്തുതിച്ചേവം
തങ്കത്തരികിട തരികിട കിട
തകിണംതിരി തികിണംതിരി തികിണംപോല്‍ കണ്ടീടും
(ജ്യേഷ്ഠസോദരര...)