ആലപദടങ്കലയും
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ആലപദതടങ്കലയും മറുകാമിനിയാലെ വൈത്തേതും
മാമറെ വിട്ടുമാറാപ്പാടിനിത്തം പണങ്കിടമാനിടരേ
ചിത്തം തെളിവതുമാമതിനാല്‍ വാളും ഗുരുനബി നൈനാടരേ
കിരുവകടാക്ഷം പാര്‍ത്തെങ്കും പൊറുതി നിറന്തമുഹമ്മദുവേ
മാം മറകൈക്കിറയേതങ്കുംമരിയതാണു മുഹമ്മദുവേ
കാദങ്കമെഴും മാദമഹോമായയേ മഹമദൂരസ്ഥന്‍
നെബിഗനഞ്ചപ്പദമരുവീരേഗഞ്ചപ്പദമരുള്‍ മുഹമ്മദുവേ