അങ്ങാടിമരുന്നുകള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അങ്ങാടി മരുന്നുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായ്
അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ പലതരം

അയമോദകം ആശാളി അതിമധുരം അതിവിടയം
അതിതാരം അമുക്കിരം അത്തിക്കറുവ
അത്ര അരത്തയും അക്കിതൃപ്പലിയും
ഇലവര്‍ങ് ഇന്ദുപ്പ് ഇരുവേലി ഇരുപ്പയും

അങ്ങാടി മരുന്നുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായ്
അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ പലതരം

കരിജ്ജീരകം കരിങ്ങാലി കാര്‍കോലരി കിരിയാത്ത്
കടല്‍നിരയും കടല്‍നാക്ക് കുങ്കുമപ്പൂ കുരുമുളക്
കൊത്തമല്ലി കല്‍ക്കണ്ടം കൃമിശത്രു കുന്തിരിക്കം
കണ്ടിവെണ്ണ കുടമാലയരി കാര്‍കോളി കായവും
കറുവാപ്പട്ട കൊട്ടം കോലരക്ക് കല്‍മതം
കുരുവില്ലാക്കടുക്ക കടുകിയും കടുകുരോഹിണി
നാകപ്പൂ നെല്ലിക്കാ ജീരകം ജാതിക്ക
ജാതിപത്രി ഉള്ളി

അങ്ങാടി മരുന്നുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായ്
അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ പലതരം

പതിമുഖം പച്ചില പൂവത്ത് പൊന്‍കാരം
പവിഴപ്പുറ്റും പാവും പൊന്നരിതാരം അസൂരനഖം
ഗുല്‍ഗുലു ഗോമേദകം ഗ്രാമ്പൂ
പുരാവൃക്ഷ അന്നമേരി പഞ്ചവന്‍ പഴുക്ക

അങ്ങാടി മരുന്നുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായ്
അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ പലതരം

കര്‍പ്പൂരം കന്നാരം പശു പശുപിതൃമണി ചെറുപുന്ന
മക്കിപ്പൂ തിരുവട്ടപ്പശ തവര്‍ക്കാരം ഗന്ധകം
അഞ്ജനം ചങ്കുവഴു താരവു അക്കിരക്കല്ല്

അങ്ങാടി മരുന്നുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായ്
അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ പലതരം

തക്കോലം തൃപ്പൊലി തകരയും താന്നിക്ക
തൂവര്‍ശിലക്കാരവും താലിശുപത്രി തൃവോല്‍പ്പന്നക്കൊന്നയും
തോറ്റം സല്‍ ഏലത്തരി വാല്‍ മുളക് വേപ്പിന്‍ തൊലി
വ്ഴാലരി വേസാട

അങ്ങാടി മരുന്നുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായ്
അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ പലതരം

ചന്ദനം ചരളയും ചുക്ക് ചതകുപ്പ
ചേര്‍ക്കുരു ചായല്യം ചഞ്ചല്യം മായാക്ക് മതനയ്ക്ക
മാഞ്ചിയം മലങ്കരയ്ക്ക മഞ്ഞള്‍ മരമഞ്ഞള്‍
ദേവദാരം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം

അങ്ങാടി മരുന്നുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായ്
അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ പലതരം

വയസുവേങ്ങക്കാതല്‍ ഞെരിഞ്ഞില്‍ രാമച്ചം
രക്തചന്ദനവും ക്ഷീരകാര്‍കോളി സമുദ്രപ്പച്ച
സൂത്ത് സ്പകാരം രസം ചിന്നാമുക്കി
നല്ലൊരു ചെന്നിനായകം നാന്മുഖപ്പുല്ല്
പിന്നിടസരി വലംസിരി ജോനകപ്പുല്ല്
മാം മഞ്ചട്ടി ചൊടി തൂണിയാങ്കം
സാമ്പ്രാണി സഹസ്രവേദി വത്സനാദിമേരു
മഹാമേരു ഗെടിരപ്പച്ച തുരിശ്

അങ്ങാടി മരുന്നുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായ്
അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ പലതരം