കാടകം തന്നില്‍ ഞാനാടുമേച്ചീടവേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കാടകം തന്നില്‍ ഞാനാടുമേച്ചീടവേ - എതിര്‍ത്ത സിംഹം
കരടി എന്നിവയെക്കൊലചെയ്തപോല്‍ - തന്താനെയ് താനെയ്
ഇന്നിന്നെഹോവയെന്‍ കൈകളിലേകിടും - ഗോല്യാത്തിനേയും
എന്നുദാവീദുരചെയ്യുകില്‍ മന്നവന്‍ - തന്താനെയ് താനെയ്
സമ്മതിച്ചങ്ങുടന്‍ കോപ്പുകള്‍ നല്‍കിനാന്‍ ആയോധനാര്‍ത്ഥം
ചെമ്മേ ചെന്നു ജയം പ്രാപിച്ചു വന്നീടാന്‍ - തന്താനെയ് താനെ
പോര്‍ കവചാതികള്‍ക്കുള്ളൊരു ഭാരത്തെ താങ്ങാനശക്തന്‍
അക്കുമാരനവയൊക്കെയുപേക്ഷിച്ചേ തന്താനെയ് താനെയ്
സ്വന്തംജനങ്ങളിസ്രായേല്‍ മാനുഷര്‍ ദൈവത്തിനേയും
എന്താടാ നീയധിക്ഷേപിച്ചു ചൊല്ലുവാന്‍ തന്താനെയ് താനെയ്
കല്ലുംകവിണയും കൈയിലെടുത്തുടന്‍ ഗോല്യാത്തിനോടു
മല്ലയുദ്ധത്തിനണഞ്ഞിത്ഥമോദിനാന്‍ തന്താനെയ് താനെയ്
മല്ലനറിഞ്ഞിതു ചൊല്ലിനാനപ്പോഴെ ദാവീദിനോട്
ആരു പറഞ്ഞു നീ പോരിനൊരുങ്ങുവാന്‍ തന്താനെയ് താനെയ്
ആണത്വമുള്ളവന്‍ ധീരനായ് വന്നിടാം ഈ പോര്‍ക്കളത്തില്‍
പോരില്‍ ജയിപ്പത് ആരെന്നു കണ്ടിടാം തന്താനെയ് താനെയ്
ഏറും പേടിച്ചു ഞാന്‍ ഓടുമെന്നോര്‍ത്തിട്ടോ കല്ലുംകൊണ്ടെത്തി
പീറനായോ നിനക്കീ ഫെലിസ്ത്യാധിപന്‍ തന്താനെയ് താനെയ്
നീയോരു ബാലനെന്നാകിലും നിന്നെ ഞാന്‍ ചീന്തിയെറിഞ്ഞു
കാനനജന്തുക്കള്‍ക്കേകുവാന്‍ ഭക്ഷണം തന്താനെയ് താനെയ്
കാട്ടുജന്തുക്കള്‍ക്കിന്നഷ്ടിയാക്കീടുമേ നിന്‍ ദേഹമാകെ
പക്ഷികള്‍ക്കൊക്കെയും ഭക്ഷണമാക്കീടുമേ തന്താനെയ് താനെയ്
ഏവം ശപിച്ചുടന്‍ ദേവസമൂഹത്തിന്‍ പേര്‍ ചൊല്ലിമല്ലന്‍
ദാവീദിനെ ശപിച്ചെന്തു പ്രയോജനം - തന്താനെയ് താനെയ്
കല്ലുകവിണിയില്‍ ചേര്‍ത്തു പ്രയോഗിച്ചു ഗോല്യാത്തിന്‍ നെറ്റി
തന്നില്‍ തറച്ചുടന്‍ മന്നില്‍ പതിച്ചവന്‍ തന്താനെയ് താനെയ്