വായിന്തമയിലോ കുയിലോ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

വായിന്തമയിലോ കുയിലോ ഇനമൊരു
മടന്തയ് മുന്‍വന്താ ആളിനമൊരു മടന്തയ് മുന്‍വന്താ
ഇന്തത്തരികിട തികിതെയ്

വായിന്ത മാമറൈ തെരിയിലലങ്കോലിയും
അടിയത്തൊരു ചിത്തിര നൊടിയില്‍ തിരുമ്പിടാവേ
നീയിന്ത ജണുപതേ നീയിന്ത ജണുപതേ
നിധപമസരിരിഗ സരിഗമ പധനിസ
താകുടി തികുടി തിമി തക്കു മിക്കു മികുണം
തകൃതം തക ജണു തികൃതം തികജണു
തകൃതം തക ജണു തികൃതം തികജണു
തിളാങ്കു തപ്പ തതകരി കിടജം