അക്കാലം ബാവതന്റെ മക്കള്‍ പത്തുപേരുമായ്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അക്കാലം ബാവതന്റെ മക്കള്‍ പത്തുപേരുമായ്
ആടുമാടുകള്‍ കൂട്ടവുമായ് മേവിച്ചവരും വാഴുമ്പോള്‍
മേവിച്ചു താമസിച്ചവരേറിയനാളായിട്ട്
കൂട്ടത്തിനു സുഖമോ സോദരര്‍ക്കു സൌഖ്യമോ
എന്‍പുത്രനാം യൌസേഫേ വേഗം പോയി നോക്കിവാ
കല്‍പ്പനകേട്ടപ്പോഴെ ശേഖേമിന്നു നടകൊണ്ടു

ശേഖേമില്‍ താന്‍ എത്തീട്ട് ദേശമെല്ലാം നോക്കുമ്പോള്‍
കൂട്ടം കാണാതുഴലുമ്പോള്‍ വന്നൊരുവന്‍ നേരിട്ട്
കണ്ടോ എന്നുടെ സോദരരെ കൂട്ടമൊക്കെയെവിടെയാ
തീറ്റിയില്ല ശേഖേമില്‍ എത്തേണം താന്‍ ദോദാനില്‍
എന്നതിനെ ചൊന്നവനെ കേട്ടുകൊണ്ടുവേഗമായ്
കേട്ടുകൊണ്ടുവേഗമായ് ദോദാനിലങ്ങെത്തിനാന്‍

ദോദാനില്‍ താനെത്തീട്ട് ദേശമെല്ലാം നോക്കുമ്പോള്‍
രൂപേന്‍ ശിമയോന്‍ ലേവി യഹൂദ ദൂരെവെച്ചു കണ്ടുതാന്‍
അതാവരുന്നു സ്വപ്നക്കാരന്‍ നമ്മുടെ കൈയിലായല്ലോ
സ്വപ്നഫലവും പക്ഷപ്രീതിയും നമ്മുക്കിപ്പോള്‍ കാണേണം
ജേഷ്ഠന്‍ രൂപേന്‍ ചൊല്ലീയീവിധം അയ്യോ കൊല ചെയ്യരുതേ
അയ്യോ കൊല ചെയ്യരുതേ, പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടേരോ
എന്നതിനെ ചൊന്നവനെ കേട്ടുംകൊണ്ട് വേഗമായ്
വെള്ളമില്ലാ കിണറ്റില് തള്ളിയിട്ടവര്‍ തമ്പിയെ

കൂട്ടത്തെ തിരിപ്പാനായ് രൂപേന്‍ പോയ സമയത്ത്
മിസ്രയീമിനു പോകാനായ് യിസ്മായേല്യര്‍ വന്നതിലെ
സുന്ദരനാം യൌസേഫേ കാണിച്ചവരും ചൊല്ലുന്നു
ഇരുപതുകാശു തന്നേച്ചാല്‍ തന്നേക്കാമീ കുട്ടിയെ
ജദദദജകേടുപാടുകള്‍ നോക്കീട്ട് കൊള്ളാമെങ്കില്‍ കൊണ്ടുപോയ്ക്കോ
കാശുവാങ്ങി യഹൂദാ വിറ്റുതന്നുടെ തമ്പിയെ

കൂട്ടത്തെ തിരിച്ചിട്ട് രൂപേന്‍ തിരികെ വന്നപ്പോള്‍
പൊട്ടക്കിണറ്റില്‍ നോക്കീട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ പൈതലിനെ
അയ്യോ കൊലപാതകരെ കണ്ടില്ലല്ലോ പൈതലിനെ
മാറത്തങ്ങടിച്ചിട്ട് വസ്ത്രം വേഗം കീറി താന്‍
മോഹാലസ്യം വന്നിട്ട് തിണ്ണന്നങ്ങാമണ്ണില്