ഈശോയെ ക്രൂശുംതാങ്ങി പോയ നിന്റെ അന്ത്യയാത്രയില്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ഈശോയെ ക്രൂശുംതാങ്ങി
പോയ നിന്റെ അന്ത്യയാത്രയില്‍
കന്നിമേരി അമ്മയോടു ചേര്‍ന്നുനിന്നെ
അനുഗമിച്ചീടുന്നു ഞങ്ങള്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മാര്‍ഗ്ഗമതില്‍ നി
ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തുള്ളികളാല്‍
രത്നങ്ങലെ ശേഖരിപ്പാന്‍
നീതുണയ്ക്ക നിനക്കവ കാഴ്ച നല്‍കീടാം
പീലാത്തോസ് അന്യായമായ്
ഈശോയെ കൊല്ലുവാന്‍ വിധിച്ചു
ഭാരത്താല്‍ ക്ഷീണിച്ചുതാന്‍
പാറമേല്‍ കാല്‍തട്ടി വീഴുന്നിതാ
വീണ്ടും താന്‍ ക്രൂശിന്‍ കീഴായ്
വാടിത്തളര്‍ന്നിതാ വീഴുന്നയ്യോ
രക്തംമൂലം ദേഹത്തോട്
ഒട്ടുച്ചേര്‍ന്ന വസ്ത്രമവര്‍ ഉരിഞ്ഞിടുന്നേ
ചെന്നായ്ക്കള്‍ കുഞ്ഞാടിന്റെ
തോലുരിഞ്ഞു മാന്തിക്കീറും പോലെ
യേരുശലേം പുത്രിയമാരെ
എന്നെയോര്‍ത്ത് നിങ്ങള്‍ കേഴണ്ടൊട്ടും
നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി
നിങ്ങള്‍ വിലപിക്കുവിന്‍
ചേറ്റിലൊരു റോസപ്പൂപോല്‍ വീണുഴലും മമ ജീവനാഥാ
തന്നോടിത്ര നീചമായി ചെയ്തവരും
ഞങ്ങളാണെ ക്ഷമിച്ചീടണേ