ഫറവോന്റെ ഭരണത്താല്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ഫറവോന്റെ ഭരണത്താല്‍ പരിതാവപ്പെട്ടു മുന്നം
അടിമകളായി യിസ്രായേല്‍ ജനങ്ങള്‍ വലഞ്ഞുപാരം

ബാലകന്മാര്‍ പിറന്നുള്ള മാസകാലമതുകാലം
നീലനദി തന്നില്‍മുക്കി കൊന്നടക്കി കല്‍പ്പനയാല്‍

ഇപ്രകാരം ഫറവോന്റെ ദുഷ്‌പ്രവര്‍ത്തി വന്നിതന്നില്‍
അപ്രമേയ താപമാര്‍ന്നു പാര്‍ത്തിസ്രായേല്‍ മക്കളന്നു

ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കുംവേലയ്ക്കായവരെ ഏര്‍പ്പെടുത്തി
ഭക്ഷണത്തിനുള്ളിമാത്രം അന്നവര്‍ക്ക് കൊടുത്തത്

ജനനാഥന്‍ കഠിനമായ് ഭവിച്ചാല്‍ നാമെന്തുചെയ്യും
ആടലിസ്രായേല്‍ജനങ്ങള്‍ക്കാകെ നീക്കി രക്ഷ ചെയ്‌വാന്‍

ആടുമേച്ചു നിന്നു മോശക്കന്നു ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു
എന്‍ജനത്തെ കൊണ്ടുപോരാന്‍ എണ്ണണം നീ മിസ്രയേമില്‍

എന്നരുളപ്പാടുചെന്നു ഫറവോനോടറിയിക്ക
എവം ദൈവവചനത്തെ കേട്ടുമോശയുണര്‍ത്തിച്ചു

എന്‍പിതാവെ വിക്കനെന്നു ധിക്കരിക്കും എന്നെയവര്‍
ആട്ടിടയനെന്നാക്ഷേപിച്ചെന്നുമാവാം

പട്ടിയെത്ര കുരച്ചാലും പടിവാതില്‍ തുറക്കുമോ
ഹീനനോടെതിര്‍ക്കുവാന്‍ മിന്നാമിനുങ്ങുകള്‍ക്കെളുതാമോ

തന്നിലേറ്റം വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചീടും ജനങ്ങളില്‍
ഉന്നതന്റെ കാരുണ്യമതെന്നുമുണ്ടായ് വരും