അമ്പാടിയില്‍ മോദമോടെ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അമ്പാടിയില്‍ മോദമോടെ വാണിടുന്ന കൃഷ്ണന്‍
കൈവളയും കാല്‍ത്തളയും ...