മന്നില്‍ പരിപാവനമാം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

മന്നില്‍പരിപാവനാം (ഇവിടെ പള്ളിയുടെ പേരു്)[1] പള്ളിതന്നില്‍
വാണരുളും കന്നിയമ്മേ [2] നീ കനിഞ്ഞുകാത്തരുളണേ
നിന്‍തിരുമലരടി,യടിയാര്‍ നിനച്ച നീ തരവിനയമായ്
ചന്തമേറും പരിചകളിക്കൊരുമ്പെടുന്നീ സഭതന്നില്‍
അറിവുള്ളവര്‍ പരിഹസിപ്പതും സജമല്ലിതില്‍ വന്നിടും
കുറവശേഷം ക്ഷമിച്ചു ഞങ്ങളെയനുഗ്രഹിക്കണമേവരും
തിരുഹൃദയം തുറന്നുവേണ്ടും വെളിവുഞങ്ങള്‍ക്കേകുവാന്‍
കരുണയുള്ളോരുടയവനെ നീ കനിഞ്ഞുകാത്തരുളണെ

തത്തരികിടതിന്തകം താതരികിടതിന്തകം
താതെയ്യത്തക തൊങ്കത്തതിങ്കിണ
(തിരുഹൃദയം...)

വിശദീകരണം

  1. പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളോടനുബന്ധിച്ചും കല്യാണത്തലേന്നുമാണു് സാധാരണ പരിചമുട്ടുകളിക്കാറുള്ളതു്. ഏതു പള്ളിയില്‍ വച്ചാണോ കളി നടക്കുന്നതു് ആ പള്ളിയുടെ പേരാവും ഉപയോഗിക്കുക. വീട്ടില്‍ വച്ചാണെങ്കില്‍ ആ വീട്ടുകാരുടെ ഇടവകപ്പള്ളിയുടെ പേരാകും സ്മരിക്കുക
  2. കന്യകാ മറിയത്തിന്റെ നാമത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച ദേവാലയമെന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിലാണു് കന്നിയമ്മേ എന്ന സംബോധന. പള്ളി ആരുടെ നാമത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവോ, ആ പുണ്യവാന്റെ/പുണ്യവതിയുടെ പേരാണു് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുക.