ബേതിലഹേമിലെ കാലമേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ബേതിലഹേമിലെ കാലമേ പാര്‍ത്ഥനിശ്ശായി മേവിനാന്‍
ശൌല്‍ മഹാരാജാവിന്‍ കാലത്തിശ്ശായിയെന്നൊരു വൃദ്ധന്‍

എട്ടുമക്കളില്‍ മൂവരും പുറപ്പെട്ടുശൌലിന്നു പോര്‍ ചെയ്‌വാന്‍
മൂത്തപുത്രനേലിയാവും പിന്നെത്തവനമ്മീനാദാവും

മൂന്നാമത്തവന്‍ ശമ്മയുമാണെന്നു പോരിന്നു പോയത്
ദാവീദെന്നുപേരുള്ളവന്‍ എല്ലാവരിലുമിളയവന്‍

ആടുമേച്ചീടുന്ന തൊഴിലേറ്റിടയനായ് ബാല്യത്തിലെ
തന്റെ സുശീലനായ പിതാവിന്റെയജങ്ങളെ നോക്കി