പൈങ്കിളിപ്പൈതലാളെ നീ യാക്കോബിന്റെ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പൈങ്കിളിപ്പൈതലാളെ നീ യാക്കോബിന്റെ
പങ്കമറ്റ വാര്‍ത്തകളിലൊന്നു ചൊല്‍ക
പഞ്ചസാര പാല്‍പഴവും തേനുമായി
നെഞ്ചകം തെളിയുമാറു തന്നിടുന്നേ
താതനുമെന്‍ ജനനിയും യേശുദേവന്‍
താനുമെന്റെ നാവിലിപ്പോള്‍ വാസം ചെയ്ത്
സാരമാം കഥാമൃതത്തെ കേട്ടുകൊള്‍വിന്‍
യേശുതുല്യനായിടുന്ന യാക്കോബിനെ
ചാരവെ വിളിച്ചുചൊന്നു ഇപ്രകാരം
ഓമനയാം എന്‍മകനും മേജറായി
ഭാര്യവേണമെന്നുള്ളോരു വേദവാക്യം
ആയതിനാലെന്‍മകനിന്നൊന്നുവേണം
അന്യമാം ഗൃഹത്തില്‍ നിന്നും പെണ്‍കൊടിയെ
വേഴ്ചയായ് മരീചചെയ്‌വാനാശിക്കല്ലേ
നിന്നുടെയാ മാതുലനാം ലാബാന്‍ തന്റെ
പുത്രിമാരിലൊരുത്തിയെ താലിവെപ്പാന്‍
കാണുവാനായ് ആശയുണ്ടെനിക്കുപാരം
ഇത്തരം ജനകന്‍ ചൊല്ലി യാക്കോബിനെ
സത്വരമനുഗ്രഹവും നല്‍കി പിന്നെ
താതനുമിസ്സഹാക്കിന്റെ ആജ്ഞയാലെ
വീടുവിട്ടു യാത്രയായി ഹാരാനിലേക്ക്
ബെര്‍ശെബായില്‍ നിന്നുംയാക്കോബൊട്ടുദൂരം