പൈക്കിരിത്തോട്ടം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പൈക്കിരിത്തോട്ടത്തില്‍ പാത്തുമ്മ പെറ്റതും
കോലാഹലച്ചെറുക്കന്‍ തത്തിന്തകം

അവന്‍ പിറന്നപ്പോള്‍ നെല്ലൊന്നും കായ്ച്ചില്ല
മാവൊന്നും പൂത്തില്ലെന്നേ തത്തിന്തകം

ഉരുണ്ടപാറമേല്‍ പരന്നകല്ലിന്മേല്‍
കിടന്നവനങ്ങോട്ടുറങ്ങുമ്പോള്‍

പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വിരുതും കെട്ടിയ
കൊതുകു വന്നെന്നെ ഇറുക്കുന്നേ

ഇറുക്കല്ലേ കടിക്കല്ലേ
കൊതുകേ നീയെന്നെ ഇറുക്കല്ലേ

ഇറുക്കിയാലും കടിച്ചെന്നാലും
കടിച്ച ചോരഞാന്‍ കുടിച്ചേ മാറൂ