സോദോമിന്റെ നാശം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

സോദോമിനു നാശം വരുമെന്നറിവുലഭിച്ചൊരു നാളിലബ്രഹാം
ഖേദിച്ചഖിലേശനോടോതിട്ടമ്പതുപേരവിടെ - തകതക
നീതിജ്ഞരുണ്ടെന്നാകില്‍ ‌നീ ശിക്ഷിച്ചിടുമോ - ഇതതികിതെയ്

എന്നാല്‍ മതി ശിക്ഷയൊഴിക്കാം എന്നഖിലേശ്വരനരുളി കൃപയാല്‍
ഖിന്നാശയനായൊരബ്രഹാമനന്തരമുരചെയ്തു - തകതക
മന്നിന്നുടയവനെ അതിലും പത്തുകുറഞ്ഞരുതോ - ഇതതികിതെയ്

ഏവം ദശമോരോന്നുകുറച്ചൊക്കെയുമീശനു സമ്മതമൊടുവില്‍
അഞ്ചാളുകളാനഗരത്തില്‍ നല്ലവരുണ്ടെങ്കില്‍ - തകതക
രക്ഷിക്കാം ഞാനതിനെന്തു നിവര്‍ത്തിനിനച്ചെന്നാല്‍ - ഇതതികിതെയ്

ലോത്തെന്നൊരു മര്‍ത്ഥ്യനൊഴിച്ചിട്ടപരന്‍ സത്തമന്‍ ഒരുവന്‍ മതിഞാന്‍
സോദോമിനു രക്ഷയെനല്‍കാമെന്നരുള്‍ ചെയ്തീശന്‍ - തകതക
അബ്രഹാമതുകേട്ടുടനുത്തരം മൌനം പൂണ്ടുടനെ ഇതതികിതെയ്

മാലാഖാ തന്‍ വചനത്താല്‍ രക്ഷലഭിച്ചിതു ലോത്തിനുചിത്രം
പിന്നോട്ടുനോക്കിയവള്‍ പ്രിയ ലവണത്തൂണായി - തകതക
സോദോമും ഗന്ധകമഗ്നിചൊരിഞ്ഞു ദഹിച്ചഖിലം - ഇതതികിതെയ്