പൊത്തിഫേറിന്റെ പത്തനംതന്നില്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പൊത്തിഫേറിന്റെ പത്തനംതന്നില്‍
പാര്‍ത്ത യൌസേഫുകുട്ടി - കാര്യസ്ഥനായ്
സത്വരിലെന്നും സത്യസ്വരൂപന്‍
സൌഖ്യമികറ്റിടുന്നേ

ഏവമിരിക്കും കാലത്തൊരിക്കല്‍
വേട്ടയ്ക്കുപോയ് വനത്തില്‍ - മന്ത്രിവരന്‍
സാമര്‍ത്ഥ്യമേറും ബാലനെയെല്ലാം
ഏല്‍പ്പിച്ചുല്ലാസപൂര്‍വ്വം

കാത്തിരുന്നീടും കാലത്തീവണ്ണം
സൌകര്യം വന്നതിനാല്‍ - സന്തുഷ്ടയായ്
സ്വാര്‍ത്ഥമൊഴിയാല്‍ യൌസേഫിനെ തന്‍
അന്തികത്തില്‍ വിളിച്ചേ തത്തിന്താം

ബാലകന്‍ തന്റെ രൂപലാവണ്യം
മാധുരിയാസ്വദിച്ചു - ദൈന്യംദിനം
മാല്‍ അകതാരില്‍ ഏറിമറിഞ്ഞു
സത്യമാധര്‍മ്മപത്നി

കാഴ്ചയ്ക്കിണങ്ങും കാമുകന്‍മാരെ
കാമിക്കുംകാമിനിമാര്‍ - വേഴ്ചയ്ക്കായ്
താഴ്ചയെന്നല്ല വീഴ്ചയും മറ്റും
ചിന്തിക്കയില്ലതെല്ലും

കൂടെശയിപ്പാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചേതും
കൂസല്‍ക്കൂടാതെയവള്‍ - യൌസേഫതു
പാടില്ലെന്നോതി പാതകഭീതി
സജ്ജനത്തില്‍ സഹജം തത്തിന്താം

പാദത്തില്‍ വീണും പാരംകരഞ്ഞും
സാഹസപ്പെട്ടുകന്യ - യൌസേഫിന്റെ
ചേതസ്സിളക്കാന്‍ സാധ്യമാക്കാതെ
നൈരാശ്യമാര്‍ന്നവളില്‍ തത്തിന്താം

കൊണ്ടല്‍കോളാലെ വെണ്മണിപോലെ
കൊണ്ടല്‍വേണിമണിയാള്‍ - ദുഷ്ടതയാല്‍
കൊണ്ടവൈരാഗ്യം പൂണ്ടുകിടന്നു
കാന്തന്‍വരുംവരെയും തത്തിന്താം