മൂന്നുപത്തുതോഴര്‍ മൂന്നുദിനംനോക്കി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

മൂന്നുപത്തുതോഴര്‍ മൂന്നുദിനംനോക്കി
മടങ്ങിയവരെല്ലാം മൌനമായിരുന്നു

തക്കംനോക്കിച്ചെന്നു മണവാട്ടിയോടോതി
കടമതിന്‍ പൊരുള് പറഞ്ഞുതന്നില്ലെങ്കില്‍

നിന്നെത്തന്നെയല്ല താതനെയും വിടും
അഗ്നിക്കിരയാക്കും ഓര്‍ത്തുകൊള്‍കവേണം

കേട്ടനേരം നാരിതന്റെ ഇഷ്ടഭര്‍ത്താവിന്നരികില്‍
വാട്ടമെന്യേ ചെന്നുനിന്നു വാര്‍ത്തയെല്ലാമുണര്‍ത്തിച്ചു

തോഴരോടു ചൊന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ സാരം
ഭാര്യയാമെന്നോടിന്നോതുകില്ലേ നാഥാ

നാഥേ ഞാനക്കാര്യം താതനോടെന്നല്ല
തായയോടുപോലും ചൊല്ലിയതുമില്ല

സ്ത്രീയുടെ ചിത്താന്തം സഹിക്കവയ്യാതായി
ഭാര്യയോടായിട്ടു ശുദ്ധമായുരച്ചു

തരുണീമണിവേഗം തോഴരോടുചൊന്നു
സ്ത്രീയുടെ ചതിവ് ശിംശോനുക്കു പറ്റി

പട്ടണക്കാരൊത്തൊരുമിച്ചസ്തമയത്തിനുമുന്നം
തേനിനേക്കാള്‍ മധുരമേത് സിംഹത്തേക്കാള്‍ ബലവാനാര്

ഹസ്ഥലോനില്‍ ചെന്നു മുപ്പതിനെക്കൊന്നു
വസ്ത്രമിങ്ങെടുത്ത് തോഴര്‍ക്കു കൊടുത്തു