അന്താളിദേശം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അന്താളിദേശം (പള്ളിയുടെ / പള്ളിനില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്)
വന്തേ ബാലരുനടയുടെ നേരെ
യാചിക്കുന്നു മാതാവിന്നുടെ
വിദ്യഗുണങ്ങള്‍ക്കേ ഇതതികിതെയ്

ആളില്‍ ചെറിയവന്‍ കുറവുള്ള ബാലര്‍
അഭിനയ വ്യത്യാസം വന്നീടാമേ
കുറവുകള്‍ തീര്‍ത്തങ്ങയച്ചീടേണം
കന്യകമറിയാമേ ഇതതികിതെയ്

പലപലയാളുകള്‍ പലപല രോഗം
പലവിധവഴിപാടുകളും നേര്‍ന്ന്
പലര്‍കൂടീടും നടയുടെ നേരെ
ആഘോഷം കാണ്മാനിതതികിതെയ്

ആഘോഷത്തിനു വൃത്താന്തങ്ങള്‍
അറിവുകള്‍ പോലെ ബാലകരിന്ന്
പാട്ടുകളായി പാടീടുന്നതു
കേട്ടോണം മാന്യരെ ഇതതികിതെയ്

പച്ചക്കുടയൊടു പവിഴക്കുടയും
മുത്തുക്കുടയൊടു വെട്ടുക്കുടയും
പലതരത്തില്‍ വിലസീടുന്നോ-
രലുക്കിട്ടകുടകളേ ഇതതികിതെയ്

ചെണ്ടചേങ്ങലമദ്ദളമുരചടി
യിങ്ങനെയഴകൊടു കൈമണിതാളം
അങ്ങനെ പലതരകിന്നര ശബ്ദം
നമ്മുടെ പള്ളിക്കേ ഇതതികിതെയ്

മേല്‍പ്പട്ടക്കാര്‍ പട്ടക്കാരൊടു
ശെമ്മാശന്മാര്‍ ഭക്തജനങ്ങള്‍
കുരിശും തിരിയും കൈകളിലേന്തി
റാസായായി പോവതു കാണ്മീന്‍

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്