സി.ഡി.യുടെ പകര്‍പ്പവകാശം

ഈ സി.ഡി. യുടെ ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായോ ഭാഗികമായോ ക്രിയേറ്റീവ് കോമണ്‍സ് ആട്രിബ്യൂഷന്‍ ഷെയര്‍-എലൈക് അണ്‍പോര്‍ട്ടഡ് 3.0 അനുവാദപത്രം പ്രകാരം പകര്‍പ്പെടുക്കാനും, വിതരണം ചെയ്യാനും, പങ്കു് വെക്കാനും താങ്കള്‍ക്കു് അനുമതിയുണ്ടു്.

സി.ഡി.യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിലെ എഴുത്തിനുള്ള പകര്‍പ്പവകാശം

ഈ സിഡിയിലെ ലേഖനങ്ങളിലെ എഴുത്തു് ക്രിയേറ്റീവ് കോമണ്‍സ് ആട്രിബ്യൂഷന്‍/ഷെയര്‍-എലൈക്ക് 3.0 അനുവാദപത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്നു ഫ്രീ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ അനുവാദപത്രം പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്കു് അനുമതിയുണ്ടു്.

ചിത്രങ്ങളുടേയും മറ്റു് പ്രമാണങ്ങളുടേയും പകര്‍പ്പവകാശം

സി.ഡി.യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും മറ്റു് പ്രമാണങ്ങള്‍ക്കും മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയില്‍/വിക്കിമീഡിയ കൊമണ്‍സില്‍ നിര്‍‌വചിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ പകര്‍പ്പവകാശനിയമങ്ങള്‍ സി.ഡി.യിലും ബാധകമാണു്. അതിനാല്‍ ചിത്രമോ മറ്റേതിലും പ്രമാണങ്ങളോ പകര്‍ത്താനോ പുനരുപയോഗിക്കാനോ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കില്‍ മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയില്‍/വിക്കിമീഡിയ കോമണ്‍സില്‍ പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിനു്/പ്രമാണത്തിനു് ഒപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പകര്‍പ്പവകാശനിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണു്.

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ലോഗോയുടെ പകര്‍പ്പവകാശം

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ലോഗോയുടെ (അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ) പകര്‍പ്പാവകാശം വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനും അതിന്റെ സംരംഭങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക മുദ്രകളില്‍ ഒന്നുമാണിതു്. ഇതിന്റെ ഏതു് വിധത്തിലുള്ള പുനരുപയോഗത്തിനും വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

സിഡിയുടെ പുറത്തെ ലേബല്‍, സി.ഡി. കവര്‍, സി.ഡി.യില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാനര്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ പകര്‍പ്പവകാശം

മേല്‍ പറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങള്‍ ക്രിയേറ്റീവ് കോമണ്‍സ് ആട്രിബ്യൂഷന്‍/ഷെയര്‍-എലൈക്ക് അനുമതിപത്രപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്കു് അനുമതിയുണ്ടു്.

സി.ഡി.യുടെ ഉള്ളടക്കം ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണത്തിനു് വിധേയം